Resultaträkning, koncernen

MSEK Not* 2015 2014
Intäkter 5, 6 4 200 3 870
Kostnad för sålda varor 6, 7, 8, 9, 10 -2 959 -2 736
Bruttoresultat 1 241 1 134
Försäljningskostnader 7, 8, 9 -476 -456
Administrationskostnader 7, 8, 9, 11 -240 -211
Forsknings- och utvecklingskostnader 7, 8 -10 -11
Övriga rörelseintäkter 14 13 4
Övriga rörelsekostnader 7, 8, 15 -37 -27
Rörelseresultat 5, 16 490 433
Resultat från finansiella poster 16, 17
Finansiella intäkter 2 5
Finansiella kostnader -33 -24
Finansiella poster netto -31 -19
Resultat efter finansiella poster 459 414
Inkomstskatt 19 -113 -113
Årets resultat från kvarvarande verksamheter 346 302
Årets resultat från avvecklade verksamheter 4 18
Årets resultat 350 319
Resultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 350 319
Resultat per aktie (uttryckt i kr per aktie), räknat på årets resultat från kvarvarande verksamheter hänförligt till moderbolagets aktieägare under året:
– Före och efter utspädning 20 7,37 6,42
Resultat per aktie (uttryckt i kr per aktie), räknat på årets resultat från avvecklade verksamheter hänförligt till moderbolagets aktieägare under året:
– Före och efter utspädning 0,09 0,38
Resultat per aktie (uttryckt i kr per aktie), räknat på årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare under året:
– Före och efter utspädning 7,45 6,80