Resultaträkning, koncernen

MSEK Not* 2015  2014
Intäkter 56  4 200 3 870
Kostnad för sålda varor 678910 -2 959 -2 736
Bruttoresultat 1 241 1 134
Försäljningskostnader  789 -476 -456
Administrationskostnader  78911 -240 -211
Forsknings- och utvecklingskostnader  78 -10 -11
Övriga rörelseintäkter  14 13 4
Övriga rörelsekostnader  7815 -37 -27
Rörelseresultat  516 490 433
Resultat från finansiella poster 1617  
Finansiella intäkter 2 5
Finansiella kostnader  -33 -24
Finansiella poster netto  -31 -19
Resultat efter finansiella poster    459 414
Inkomstskatt 19 -113 -113
Årets resultat från kvarvarande verksamheter   346 302
Årets resultat från avvecklade verksamheter 4 18
Årets resultat 350 319
Resultat hänförligt till:    
Moderbolagets aktieägare  350 319
Resultat per aktie (uttryckt i kr per aktie), räknat på årets resultat från kvarvarande verksamheter hänförligt till moderbolagets aktieägare under året:   
– Före och efter utspädning 20  7,37 6,42
Resultat per aktie (uttryckt i kr per aktie), räknat på årets resultat från avvecklade verksamheter hänförligt till moderbolagets aktieägare under året: 
– Före och efter utspädning 0,09 0,38
Resultat per aktie (uttryckt i kr per aktie), räknat på årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare under året:
– Före och efter utspädning 7,45 6,80