Rapport över totalresultat för koncernen

MSEK 2015 2014
Årets resultat 350 319
Övrigt totalresultat:
Poster som inte ska återföras i resultaträkningen:
Omvärdering av nettopensionsförpliktelsen 10 -40
Summa 10 -40
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen:
Årets omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska verksamheter 4 6
Kassaflödessäkring -1 -4
Summa 3 2
Årets övriga totalresultat, netto efter skatt: 13 -38
Årets summa totalresultat 364 281
Årets summa totalresultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 364 281