Rapport över totalresultat för koncernen

MSEK 2015 2014
Årets resultat  350 319
Övrigt totalresultat:
Poster som inte ska återföras i resultaträkningen:
Omvärdering av nettopensionsförpliktelsen  10 -40
Summa  10 -40
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen:
Årets omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska verksamheter  4 6
Kassaflödessäkring  -1 -4
Summa  3 2
Årets övriga totalresultat, netto efter skatt:  13 -38
   
Årets summa totalresultat  364 281
Årets summa totalresultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare  364 281