Hållbara utsikter

Årsredovisning 2016

NYTT FÖRVÄRV I ASIEN OCH FLER LANSERINGAR INOM ECOECHO®

Tillväxttakten följer marknaden i stort och är i nivå med föregående år. Nettoomsättningen ökade med 2,0 % i jämförbar valuta till
4 271 (4 200) MSEK.

Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 7,06 (7,37) SEK. Styrelsen föreslår en utdelning om 5,00 (5,00) kronor per aktie.

ETT HÅLLBART SYNSÄTT…

2016 fortsatte Duni att ta viktiga initiativ för att skapa tillväxt, attraktivitet och effektivitet. Förvärvet av 60 % av den thailändska servettillverkaren Terinex Siam ökade koncernens närvaro på växande marknader i Sydostasien. Investeringen i tissuemaskinerna vid dotterbolaget Rexcell medförde ökad kapacitet och bättre resursutnyttjande i produktionen. Arbetet med hållbarhet och socialt ansvarstagande fortsatte, vilket bland annat återspeglas i ett utökat erbjudande av miljöanpassade produkter och uppdaterade långsiktiga hållbarhetsmål. Sammantaget stärkte Duni sin ställning som ledande leverantör av duknings- och måltidsprodukter gentemot en alltmer miljömedveten kundgrupp. Dunis omsättning ökade till 4,3 miljarder kronor med en lönsamhet på 11,8 %. Den organiska tillväxten uppgick till 1,2 %.

… SKAPAR FUNDAMENT FÖR FRAMTIDEN

Insatserna under 2016 bereder väg för ytterligare tillväxt, både i och utanför Europa. De bolag som förvärvats i Asien under de senaste åren skapar en solid bas för att ta nya affärer på fler marknader. Tydligare kundsegmentering och tätare kontakt med slutkunder ger mer träffsäkra erbjudanden. Satsningarna på att skapa attraktiv design fortsätter, vilket ska höja måltidsupplevelsen ytterligare. CSR-arbetet, som bedrivs genom programmet Our Blue Mission, tydliggör hur ledarskapet ska fortsätta inom centrala områden som materialframställning, produktsäkerhet, socialt ansvar och affärsetik. Sammantaget ska aktiviteterna leda till ett ännu starkare varumärke och en tydlig upplevelse av Goodfoodmood®.

VD HAR ORDET

ETT STARKARE OCH MER HÅLLBART DUNI

”2016 tog Duni viktiga initiativ inom de prioriterade områdena tillväxt, attraktivitet och effektivitet. Ett betydelsefullt förvärv i Sydostasien stärker koncernens ställning på växande marknader utanför Europa. Satsningar på ökad kapacitet vid pappersbruket Rexcell, och på metoder som fångar upp kundernas behov ännu bättre, skapar också värde på både kort och lång sikt.”

Läs mer här

4 271

Nettoomsättningen ökade till 4 271 (4 200) MSEK

502

Operativt resultat uppgick till 502 (528) MSEK

11,8

Operativ rörelsemarginalen uppgick till 11,8 (12,6) procent

Nyckeltal, MSEK 1), 2)

2016

2015

2014

2013

2012

Nettoomsättning

 4 271

4 200

3 870

3 349

3 268

Operativt resultat*

 502

528

452

369

355

EBITDA*

 632

656

572

473

454

Resultat före skatt

 441

459

414

334

218

Årets resultat

 334

346

302

254

137

Föreslagen utdelning SEK/Aktie

 5,00

5,00

4,50

4,00

3,50

Eget kapital

 2 486

2 345

2 193

2 099

2 051

Avkastning på eget kapital, %

 13,4

14,8

13,8

12,1

6,7

Avkastning på sysselsatt kapital, %

 15,8 18,6 15,4 13,3 14,4

Antal anställda

 2 279

2 082

2 092

1 902

1 875

 

* Operativt resultat och EBITDA är justerade för jämförelsestörande poster. Jämförelsetalen för 2012 är omräknade enligt nya redovisningsprinciper.

1) Avser kvarvarande verksamheter för alla perioder. Den avvecklade hygienverksamheten har räknats om och redovisas enligt IFRS på en rad efter periodens resultat för kvarvarande verksamheter.

2) Nyckeltalen avseende 2016 inkluderar innehav utan bestämmande inflytande.

Nettoomsättning och operativt resultat, MSEK
Nettoomsättning per affärsområde
Nettoomsättning per geografisk region

HÅLLBARA UTSIKTER

Vi skapar Goodfoodmood®. Det innebär att vi alltid strävar efter att skapa en god matupplevelse, oavsett om det är hemma eller ute på restaurang. I dag är upplevelsen förknippad med mer än smak, färg och form. Den handlar också om att vara konsekvent och tänka långsiktigt genom att välja duknings- och serveringsartiklar som ger ett så litet miljömässigt fotavtryck som möjligt. Vi arbetar här och nu, men med en klar framtidsbild framför oss. Välkommen att ta del av vår resa.

Läs om våra Hållbara utsikter