Affärsområde New Markets

MED VÄRLDEN SOM MARKNAD

Med förvärvet av servettillverkaren Terinex Siam i Thailand stärks Dunis ställning utanför Europa ytterligare.

Affärsområdets strategi i korthet:

  • Fokus på fyra geografiska områden: Asien, Oceanien, Mellanöstern och Ryssland

  • Bygga vidare på förvärven av Song Seng och Terinex Siam och utveckla försäljningen av premiumprodukter

  • Ytterligare utveckla distributörsnätet i regioner där efterfrågan på Dunis koncept är stor

  • Förvärv och nya strategiska partnerskap kompletterar den organiska tillväxten

Affärsområde New Markets säljer Dunis koncept och produkter på marknader utanför Europa. Här ingår dotterbolagen Duni Song Seng i Singapore, Terinex Siam i Thailand och Duni i Ryssland samt export till andra marknader som Mellanöstern, Oceanien, övriga Asien samt Nord- och Sydamerika. Verksamheten är i huvudsak inriktad på HoReCa-segmentet och detaljhandelskedjor.

MARKNADSUTVECKLING 2016

Duni verkar på flera olika marknader utanför Europa. I Ryssland har en fortsatt svag valuta medfört effekter på konsumtionen. Duni arbetar proaktivt för att kunna anpassa sig till rådande förutsättningar. En minskad finansiell exponering gentemot Ryssland har prioriterats, liksom ett produktutbud som omfattar fler alternativ i lågprissegmentet.

Övriga länder som innefattas i affärsområdet har utvecklats något svagare än föregående år. Singapore har haft en negativ tillväxt kopplat till det lägre oljepriset och en lägre handel med omvärlden. Även vissa marknader i Mellanöstern har påverkats negativt av det lägre oljepriset.

FÖRVÄRV STÄRKER PLATTFORMEN I SYDOSTASIEN

Att vara etablerad utanför Europa är centralt för att kunna skapa goda affärer på nya marknader. Förvärvet av Song Seng i Singapore 2013 var därför betydelsefullt. Genom att äga och driva bolag i Asien fick Duni ett fotfäste för att kunna föra ut sina premiumprodukter till fler länder. Tillgång till större nätverk och fler försäljningskanaler blev en naturlig följd.

2016 togs ytterligare tillväxtinitiativ. I mitten av året förvärvade Duni 60 % av aktierna i Terinex Siam i Thailand, en ledande tillverkare och leverantör av framförallt servetter men även engångsprodukter för mat. Förvärvet medförde flera fördelar. Att ha en egen produktionsbas i Asien ger uppenbara tillväxtfördelar. Utöver det har produktutbudet breddats, framförallt i lågprissegmentet, och därmed har tillgången till nya och viktiga kunder ökat.

HÅLLBARA UTSIKTER

”Förvärvet av Terinex Siam gör att Duni kan föra ut ett komplett erbjudande till stora kunder utanför Europa. Det skapar affärer som har god potential att växa på längre sikt.”

Patrik Söderstjerna, Director Business Area New Markets

PARTNERSKAP FÖR FRAMTIDEN

De senaste årens förvärv i Asien har varit viktiga ur fler aspekter. Nya partnerskap ger lärorika erfarenheter, och vikten av att vara öppen i mötet med andra företagskulturer kan inte nog betonas. Att behålla den stora kompetens som redan finns är därför vitalt för att utveckla bolagen vidare.

ÖKAT INTRESSE FÖR AUSTRALIEN

Australien växer allt mer som turistland och är efter förvärvet av Terinex Siam ännu mer aktuellt att bearbeta. Att möta en sådan marknad med ett komplett erbjudande av produkter i samtliga prisklasser öppnar för nya möjligheter. Totalt har förvärven gett bättre förutsättningar för att skapa goda relationer med stora och globala kedjor inom hotell- och dagligvarubranschen, ett viktigt kundsegment för Dunis exportvaror.

DUNI SOM GARANT

Under året har arbetet med att föra ut Dunis uppförandekod till de nya bolagen fortsatt. Återkommande utbildning sker med leverantörer. Arbetet är uppskattat och följs upp kontinuerligt. Att Duni har ett engagerat förhållningssätt till miljö och ansvarstagande är något som uppmärksammas allt mer av kunder och anställda, vilket bidrar till ett gott rykte som gagnar både försäljning och marknadsposition.

New Markets marknader

Egen personal; Förenade Arabemiraten, Australien, Ryssland, Singapore och Thailand.
Försäljningen sker via distributör.
Ej New Markets marknadsområde.

Nettoomsättning och operativt resultat, MSEK
Nettoomsättning per geografisk region, %

Kundkategorier

Caféer

Fast food

Fullservicerestauranger

Hotell

Take-away