Aktien

Aktieutvecklingen

Under 2016 sjönk kursen med 12 procent, stängningskursen den 31 december 2016 var SEK 125,00 (141,50). Sedan börsnoteringen har kursen på Duniaktien stigit med 150 procent fram till den 31 december 2016, innebärande ett börsvärde om 5,9 miljarder kronor. Stängningskursen har under 2016 varierat mellan som högst SEK 140,00 den 4 januari och som lägst SEK 99,00 den 27 juni. Årets resultat per aktie för kvarvarande verksamheter uppgick till SEK 7,06 (7,37). Under 2016 omsattes 9 (9) miljoner Duniaktier till ett värde av 1 124 (1 133) miljoner kronor.

ANTAL AKTIER OCH AKTIEKAPITAL

Antalet aktier i Duni AB (publ) uppgick den 31 december 2016 till 46 999 032 stycken. Samtliga aktier har en röst och representerar lika andel i bolagets tillgångar och resultat. Kvotvärdet är 1,25 och aktiekapitalet uppgår till 58 748 790 SEK.

UTDELNINGSPOLITIK OCH UTDELNING

Långsiktigt har styrelsen för avsikt att utdelningen ska uppgå till minst 40 procent av resultatet efter skatt. Vid beslut om förslag till utdelning kommer dock Dunis expansionsmöjligheter, konsolideringsbehov, likviditet samt finansiella ställning i övrigt att beaktas. Styrelsen föreslår till årsstämman att en utdelning om SEK 5,00 (5,00) per aktie lämnas för verksamhetsåret 2016, vilket motsvarar 71 (67) procent av resultatet efter skatt.

Externa analyser publiceras av:

  • SEB Enskilda Equities, Stefan Cederberg
  • ABG Sundal Collier, Andreas Lundberg
  • Handelsbanken Capital Markets, Karri Rinta

Mer information om Duni-aktien finns på www.duni.se.

Aktieägarstruktur 2016-12-31

Antal

Antal aktieägare

Antal aktier

% av antal aktier

1 – 500

7 566

969 879

2,06

501 – 1 000

908

752 814

1,60

1 001 – 5 000

636

1 446 639

3,08

5 001 – 10 000

61

466 983

0,99

10 001 – 15 000

27

332 929

0,71

15 001 – 20 000

15

265 927

0,57

20 001 –

95

42 763 861

90,99

Summa 

9 308

46 999 032

100,00

Aktieägare 2016-12-31

Antal aktier Andel %
Mellby Gård Investerings AB 14 094 500 29,99
Polaris Capital Management LLC 4 994 799 10,63
Swedbank Robur fonder 4 297 872 9,14
Carnegie fonder 3 570 935 7,60
Lannebo Fonder 2 783 381 5,92
Verdipapirfond Odin Sverige 1 642 967 3,50
Fjärde AP-fonden 1 581 376 3,36
State Street Bank & Trust Com., Boston 1 566 735 3,33
JPM Chase NA 1 239 488 2,64
BNYMSANV RE GCLB RE BNY GCM CLIENT 776 164 1,65
Summa de 10 största ägarna
– innehavsmässigt 36 548 217 77,76
Övriga aktieägare 10 450 815 22,24
Summa 46 999 032 100,00

Data per aktie

Belopp, SEK 2016-12-31
Antal aktier vid periodens slut (tusental) 46 999
Genomsnittligt antal aktier före och efter utspädning (tusental) 46 999
Kurs den 31 december 125,00
Resultat per aktie för kvarvarande verksamheter före och efter utspädning 7,06
Eget kapital per aktie 52,90
P/E-tal per den 31 december 17,71
Aktiens utveckling 2007 - 2016
SEK, stängningskurs

Dra muspekaren över grafen för att se exakta värden och datum

Aktiens utveckling 2016
SEK, stängningskurs

Dra muspekaren över grafen för att se exakta värden och datum

Duni är sedan den 14 november 2007 noterat på NASDAQ Stockholm och återfinns under Midcap, Consumer Discretionary med kortnamnet ”DUNI” och ISIN-kod SE0000616716.