OUR BLUE MISSION

DUNIS CSR-PROGRAM

Att vara en ledande tillverkare av duknings- och förpackningskoncept innebär ett stort ansvar. Hur Duni ser på sin roll finns väl dokumenterat i CSR-programmet Our Blue Mission. Det syftar till att säkerställa att alla intressenter kan lita på att Dunis produkter tillverkas på ett etiskt och säkert sätt.

MINDRE MILJÖPÅVERKAN

Duni arbetar aktivt för att minska sin miljöpåverkan. Genom att kontinuerligt se över interna processer och därtill investera i modern teknologi, effektiviseras den totala produktionskedjan. På så sätt minskas resurs- och energiförbrukningen. Att använda material med tydlig miljöprofil är en viktig del i detta arbete. Dessa produkter samlas under varumärket ecoecho®, ett sortiment som uppfyller krav inom resurseffektivitet, förnyelsebarhet, komposterbarhet och ansvarsfullt skogsbruk bland annat.

DEN EGNA ORGANISATIONEN

En välmående organisation är en förutsättning för att nå både affärs- och miljömål. Medarbetarna är den viktigaste resursen i det avseendet. Duni arbetar aktivt och konsekvent med den interna miljön. Olika program för talangutveckling fångar upp och tar tillvara den kompetens som finns. Hälso- och säkerhetsfrågor är andra viktiga områden som prioriteras.

ANSVAR I HELA KEDJAN

Ingen är starkare än sin svagaste länk, något Duni tagit höjd för i en omfattande sammanställning som handlar om uppförandekod. Den gäller alla i hela kedjan, såväl egna fabriker som leverantörer. Här ingår tydliga förhållningsregler inom områden såsom arbetsförhållanden, mänskliga rättigheter samt diskriminering. Duni genomför löpande utbildningar om hur upp­förandekoden ska efterlevas.

ETISKA PRINCIPER

Att finnas på många marknader innebär både möjligheter och risker. För att minimera eventuella risker har Duni utarbetat affärsetiska principer som fastställer hur koncernen ska arbeta proaktivt för att förhindra korruption, mutor, bedrägeri och annan otillåten handling. Återkommande utbildningar om etisk hållning, visselblåsarprinciper och övrig uppförandekod sker både internt inom Duni och med leverantörer.

CSR

ETT HELHETSGREPP FÖR FRAMTIDEN

Att arbeta långsiktigt med socialt ansvarstagande är en naturlig del av Dunis strategi. Det inbegriper alla delar av koncernen, på alla marknader.

Dunis ambition är att skapa Goodfoodmood® där människor möts och äter. Det omfattar en större helhet än produkterna i sig, och handlar även om att ta ansvar i hela ledet genom att arbeta på ett sätt som skapar goda förutsättningar för framtiden.

OUR BLUE MISSION

Som ett vertikalt integrerat företag verkar Duni inom många områden. Att ha kontroll över hela kedjan, från materialutveckling till konvertering och distribution, ger goda möjligheter att påverka och driva branschens utveckling.

För att kunna göra det behövs tydliga målsättningar och strukturer. Därför skapades Our Blue Mission, ett heltäckande CSR-program som beskriver koncernens arbete inom flera områden som miljö, produktsäkerhet, samhällsansvar, sociala rättigheter och affärsetik. Programmet mynnar ut i specifika mål som ska vara uppnådda senast 2020. Här ingår bland annat det ambitiösa målet att göra produktionen 100% fossilfri och minska energiförbrukningen med 20% från 2010 till 2020.

HÅLLBARA UTSIKTER

”Vi vet att vi måste förtjäna våra kunders och medarbetares förtroende. Att bedriva ett seriöst och genuint arbete inom CSR är avgörande för att nå dit vi vill.”

Elisabeth Gierow, ansvarig för CSR- och kvalitetsfrågor

RÅMATERIALETS URSPRUNG

En väsentlig del av arbetet handlar om att alltid granska var råmaterialen kommer ifrån. Merparten av Dunis produkter är baserade på pappersmassa. Ansvarsfull skogs- och pappersutvinning är därför ett område som prioriteras högt. Här arbetar man med olika metoder för att spåra råmaterialets ursprung, allt för att undvika illegal avverkning av skog. Förutom att givetvis rätta sig efter den europeiska lagstiftningen EUTR (EU Timber Regulation), är Duni även certifierat enligt Forest Stewardship Council® (FSC®). Det är en oberoende, internationell medlemsorganisation som uppmuntrar till miljöanpassat, samhällsnyttigt och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar. FSC® har satt upp ett omfattande regelverk som rör miljöhänsyn, skogsbruk och ekonomi. Detta måste följas om certifiering ska vara möjlig. I dag är mer än 90 % av Dunis pappersmaterial FSC®-certifierat. Större delen av virket hämtas från nordiska skogar.

MATERIAL MED MILJÖPROFIL

Programmet sträcker sig även till att omfatta övriga material och kemikalier som används vid produktframställningen. Det innebär att biologiskt nedbrytbara alternativ prioriteras vid framställningen, vilket leder till erbjudanden med anpassad miljöprofil. Arbetet har gett resultat. Exempelvis är hela Dunis enfärgade kollektion av servetter numera märkt med OK Compost®. Märkningen ges endast till produkter som är biologiskt nedbrytbara i en industriell komposteringsanläggning. Den garanterar även att de använda kemikalierna inte inverkar skadligt på miljön. Det gör produkterna till goda val även då industriell kompostering inte är tillgänglig.

Förnybara och växtbaserade material är också högintressanta för Duni. Under året har materialet bagass (restprodukt från sockertillverkning) använts i ännu större utsträckning för produkter inom framförallt take-away. Som ett naturligt, formbart och fullt komposterbart alternativ uppfyller det alla kriterier för ett bra miljömaterial. Fler produkter av bagass kommer att utvecklas under 2017, samtidigt som sökandet efter nya klimatsmarta material ständigt pågår.

Flera av de miljöanpassade produkterna samlas under benämningen ecoecho®, ett varumärke som uppfyller vissa krav inom resurseffektivitet, förnyelsebarhet, komposterbarhet och ansvarsfullt skogsbruk bland annat.

BAGASS-SNACKBOX

Bagassen som används för att tillverka snackboxar är en naturlig biprodukt vid sockerproduktion. När de har komposterats omvandlas de till jord inom några veckor.

ANSVARET OMFATTAR FLER

Duni vill bedriva ett omdömesgillt arbete i alla led. I takt med att koncernen växer är det viktigt att synsättet på korrekt uppförande följer med. Sedan 2005 finns en väl dokumenterad uppförandekod som omfattar alla i näringskedjan, såväl egna fabriker som leverantörer. Den beskriver hur arbetet ska bedrivas på ett etiskt, socialt och miljö­mässigt riktigt sätt. För att försäkra sig om att uppförandekoden efterlevs görs regelbundna revisioner. Arbetet sker i en nära dialog med leverantörerna, som ofta uppskattar att få hjälp och stöttning i att kunna bedriva sina verksamheter under goda arbetsförhållanden. Under året har utbildningar genomförts med leverantörer i Kina, och med dotterbolagen i Asien. Duni har även gjort revisioner på sina egna tillverkningsenheter.

MILJÖCERTIFIERING OCH SÄKRA METODER

Att kontinuerligt se över koncernens totala miljöbelastning ingår också i CSR-strategin. Samtliga fabriker i Europa är ISO 14001-certifierade, vilket innebär att det finns ett systematiskt arbetssätt för att identifiera, åtgärda, styra och kontrollera miljöpåverkan från tillverkningen.

Ett annat ansvar är att se till att Dunis produkter är säkra för såväl människor som miljö. Dunis produkter och råvaror genomgår omfattande tester på innehåll av kemikalier och lämplig användning för att säkerställa att de är ofarliga att använda.

ATT GE TILLBAKA

Sedan ett par år har koncernen ett samarbete med stiftelsen Min Stora Dag. Stiftelsens syfte är att låta barn som har svåra sjukdomar och diagnoser få uppfylla sina drömmar. Varje år arrangeras någon form av aktivitet som ska medverka till lite lättnad och glädje. 2016 ordnade Duni två uppskattade kockläger för ett trettiotal barn. Tillsammans med bland annat kocken Niklas Ekstedt fick barnen uppleva en helg i Stockholm med matlagning och tävlingar.

En nyinstiftad designtävling var ett annat initiativ som togs under året. Under hösten fick barn i Sverige tävla genom att skapa en servettdesign som skulle tolka ett sommarminne. Vinnarförslaget ska säljas i utvalda butiker och i Dunis och Min Stora Dags webbshoppar under 2017. Alla intäkter går till Min Stora Dag.

Hållbarhetsmål

Nedanstående hållbarhetsmål för 2020 ses över kontinuerligt.

100 %

Energin i Dunis produktion ska vara 100 procent fossilfri.

100 %

Det ska finnas förnybara eller komposterbara alternativ i 100 procent av Dunis produktgrupper.

20 %

Mellan 2010 och 2020 ska energianvändningen minska med 20 procent.

100 %

Alla medarbetare ska vara engagerade i förbättringar, känna till de etiska reglerna och delta i arbetet med värdefrågor.

0 %

Inga produktklagomål ska gälla potentiella hälsorisker.

80 %

Kontrollerade leverantörer ska stå för 80 procent av värdet på råvaror och slutprodukter. Alla nya leverantörer av slutprodukter ska kontrolleras.