Finansiella mål

Under 2016 har Duni genomfört olika aktiviteter som bidragit till tillväxt, både organiskt och genom förvärv.

OMSÄTTNINGSTILLVÄXT, 5 %

Duni har som mål att den genomsnittliga organiska omsättningstillväxten ska överstiga 5 % per år över en konjunkturcykel. Utöver detta utvärderar Duni löpande förvärvsmöjligheter för att nå nya tillväxtmarknader eller förstärka sin ställning på existerande marknader.

Den valutajusterade organiska tillväxten blev 1,2 %. Duni visar fortsatt tillväxt i nivå med föregående år. Marknaden som helhet behöms växa med i genomsnitt cirka 1 %.

Omsättningstillväxt

RÖRELSEMARGINAL, 10 %

Målet är att rörelsemarginalen för Duni ska uppgå till minst 10 %. Lönsamheten ska öka genom försäljningstillväxt, fortsatt fokus på premiumprodukter och fortsatta förbättringar inom inköp och produktion.

Målet för rörelsemarginalen har överträffats och slutade på 11,8 %. Struktureffekter och de senaste årens förvärv har bidragit till en ökad rörelsemarginal.

Rörelsemarginal

UTDELNING, 40 % AV RESULTATET EFTER SKATT

Långsiktigt har styrelsen för avsikt att utdelningen ska uppgå till minst 40 % av resultatet efter skatt.

Tack vare den fortsatt goda resultatgenereringen och starkt kassaflöde föreslår styrelsen en utdelning om 5,00 kronor per aktie, vilket innebär att utdelningen för 2016 föreslås uppgå till 71 % av resultatet före skatt.

Utdelning av resultat efter skatt, %