Medarbetare

ETT LAG I UTVECKLING

En HR-organisation som är tydligt involverad i verksamheten leder till ökad affärsnytta.

Att ha ett insiktsfullt förhållningssätt till miljö och människor är kärnan i Dunis varumärke. Om slutresultatet ska generera produkter och tjänster som står sig i framtiden, måste arbetet också omfatta den interna organisationen. En kultur som främjar utveckling, utmaningar och arbetsglädje ger stora möjligheter att nå uppsatta mål.

2014 lades grunden till en detaljerad HR-plan som beskriver hur långsiktigt ledarskap ska prioriteras. Visionen är att skapa en arbetsplats som med transparens och tydlig mätbarhet engagerar och motiverar.

TILLSAMMANS DUNITED

Planen går under namnet Dunited, ett helhetsbegrepp som omfattar allt från kulturarbete till rekrytering och talang­utveckling. Som grund ligger synsättet att alla, oavsett funktion, har potential att utvecklas. Utifrån det formas ett företag där var och en ska känna sig sedd och respekterad, för att i sin tur kunna bidra med idéer, engagemang och skapa mervärde.

EN SÄKER ARBETSMILJÖ

Att verka för en sund och säker arbetsmiljö är centralt för att kunna bedriva ett ansvarsfullt arbete. En övergripande arbetsmiljöpolicy täcks in i Dunis uppförandekod medan det praktiska arbetsmiljöarbetet är delegerat till respektive kontor och fabrik. Övergripande frågor kring riskhantering gällande personal tas också upp i programmet Dunited.

UTVECKLING FÖR ALLA

Duni arbetar aktivt med utveckling på individnivå. Alla i hela koncernen, oavsett roll, har medarbetarsamtal. Att kunna få sin röst hörd och känna att man kan påverka sin arbetssituation är viktigt för att bygga en laganda som vilar på förtroende och högt i tak. En plan med mätbara mål skapas sedan för varje anställd. Planen följs upp kontinuerligt, och på så sätt tar man vara på och förbättrar den kompetens som finns.

HÅLLBARA UTSIKTER

”Vi ser en potential hos alla våra anställda och ger dem goda förutsättningar för utveckling. Det bidrar till att skapa ett attraktivt Duni för både nuvarande och framtida medarbetare.”

Sofie Lindström, HR Director

NY PROCESS FÖR REKRYTERING

Företagskulturen är den röda tråden som löper genom organisationen. Det är också den man utgår ifrån vid nya rekryteringar. Under 2016 tog Duni i Norden ett nytt tag om just rekryteringsprocessen, vilket innebär att externa leverantörer inte används i samma utsträckning som tidigare. Arbetet har lett till en kostnadseffektiv process som dessutom gett resultat i form av mer träffsäkra rekryteringar. Det är viktigt då alla medarbetare är betydelsefulla kulturbärare och varumärkesambassadörer. En gemensam standard för all framtida rekrytering är under utveckling.

INTERNT STÖD SKAPAR AFFÄRSNYTTA

Duni arbetar även strukturerat med internrekrytering. Det är viktigt att medarbetare känner att det finns möjlighet att växa in i nya områden och roller. Genom att dessutom ha en HR-organisation som har kompetens och förståelse för affärsnära lösningar, skapas flera positiva effekter. Resurserna finns nära till hands och processerna blir effektiva. En friare rörlighet för individer bidrar också till en ökad förståelse mellan olika delar av organisationen.

Under 2017 fortsätter Duni att lägga stor vikt vid HR-frågor och utvecklingsarbete.

Fakta

  • Per den 31 december 2016 hade Duni 2 375 (2 166) anställda motsvarande 2 279 (2 082) heltidsanställda. Av ökningen hänför sig 113 anställda till förvärvet av Terinex Siam.

  • Kollektivanställda delas in i logistik, tillverkning och underhåll. Merparten, 75,6 procent, av kollektivanställda arbetar inom tillverkning och underhåll i anläggningarna i Dals Långed och Skåpafors i Sverige, Bramsche och Wolkenstein i Tyskland, Poznan i Polen och Bangkok i Thailand. 33,8 procent av kollektivanställda i Tyskland arbetar inom logistik i den internationella distributionscentralen i Bramsche. 52,9 procent av tjänstemännen arbetar inom försäljning. Resterande tjänstemän arbetar inom affärsstöd med ekonomi, marknadsföring, planering, inköp och IT, främst i Sverige, Tyskland och Polen.

  • Dunis anställda tillhör olika arbetstagarorganisationer beroende på funktion och anställningsland. De anställda är organiserade i ett europeiskt arbetstagarråd. Dunis relationer med arbetstagarorganisationer är goda och personalomsättningen är relativt låg sett till koncernen som helhet.

Könsfördelning

Geografisk funktionell fördelning

Land

Kollektiv­anställda

Tjänstemän

Totalt

Sverige

154

181

335

Tyskland

727

362

1 089

Polen

359

112

471

Thailand

82

31

113

Nederländerna

0

56

56

Frankrike

0

54

54

Storbritannien

0

20

20

Övriga

20

121

141

Totalt

1 342

937

2 279

Medeltal anställda

2016 2 212
2015 2 174
2014 2 184
2013 1 902
2012 1 889

Duni har fyra kärnvärden som genomsyrar företaget och verksamheten:

Öppenhet

Vi litar på våra kollegor och ger dem ansvar. Vi har modet att förändra. Vi lyssnar, lär och delar med oss.

Ägarskap

Vi håller våra löften och förbinder oss att leverera resultat. Vi vågar försöka. Vi skapar värden för våra intressenter samtidigt som vi respekterar en hållbar utveckling.

Mervärde

Vi sätter våra kunder i första rummet. Snabbhet är avgörande och vi går över gränser för att komma fram till lösningen. Innovation och kvalitet är en del av vårt förhållningssätt.

Vinnarinstinkt

Vi ligger alltid steget före. Vi ser möjligheter och agerar. Vi firar våra framgångar.