Operations

KUNDNYTTA GENOM HELA LEDET

Nytt internt forum för diskussion av strategifrågor ger effekt.

Operations omfattar konverterings- och distributionsanläggningarna i Poznan, Polen, och i Bramsche, Tyskland. Konvertering innebär att Duni tillverkar färdiga produkter utifrån det pappersmaterial som kommer från Rexcell i Skåpafors. Även lagerhållning, transporter samt IT ingår i Operations.

KONKURRENSFÖRDEL

Duni är helt vertikalt integrerat på papperssidan. Det innebär att hela värdekedjan ryms inom koncernen, allt från produktion av grundmaterialet till konvertering, paketering och distribution. Det ger fördelar i form av konkurrenskraft. Det skapar också möjligheter att på egen hand påverka processer och strukturer.

KUNDERNAS BEHOV STYR

Under 2015 inleddes ett stort projekt i Dunis fabriker. Målet var att bli mer effektiv och lyhörd inför marknadens utveckling. Programmet grundar sig på att prioritera kundernas behov i varje beslut och i varje process. Det gäller allt från den dagliga planeringen för avrop av produkter, till kontrollprocesser för tillförlitlighet och optimerad kundservice. Under en treårsperiod pågår därför ett viktigt förändringsarbete. Under 2016 har flera viktiga initiativ genomförts.

ANSVAR VID FABRIKERNA

Att arbeta på ett hållbart och säkert sätt är en grundbult i Dunis strategi, vilket givetvis omfattar fabrikerna i Polen och Tyskland. Säkerhetsfrågor är högprioriterade och är en naturlig del av det dagliga arbetet. De kemikalier som används i produktionen testas och utvärderas löpande mot vad som finns på marknaden. På så vis säkerställs att det är de mest miljöanpassade alternativen som används. Det är en viktig del i att allt fler av Dunis produkter är miljöcertifierade och komposterbara.

HÅLLBARA UTSIKTER

”Vi ställer höga krav på oss själva och inser att vi spelar en viktig roll i vår bransch. Nu bevisar vi att det går att bedriva produktion som är både ansvarstagande och effektiv.”

Fredrik Malmgren, Director Operations

DUNI COOPERATIVE CULTURE

För att bli mer kundinriktad har organisationen arbetat mer processorienterat under året.

Olika funktioner och avdelningar har kommunicerat tätare för att säkerställa att kundernas intressen följer med hela vägen. Det har lett till lanseringen av ett viktigt forum – Duni Cooperative Culture. Det går ut på att samla kluster av medarbetare från hela koncernen som har likartade positioner. Vid träffarna utbyter deltagarna erfarenheter och idéer, och diskuterar hur strategier ska implementeras. På så sätt ökar insikten inom organisationen kring vision och mål. Den uttalade strategin får också ett mer kraftfullt genomslag. Forumet samlas en gång i kvartalet och har hittills genererat synergieffekter över förväntan. De nyförvärvade bolagen har medverkat vilket i sin tur har bidragit till en lyckad integration.

UTÖKAD LAGERKAPACITET

Trenden att äta färdigmat växer för varje år. För Duni har det inneburit en viss omställning för lagerhanteringen. Antalet inköpta produkter inom take-away har ökat så pass mycket att lagerhanteringen inte varit tillräckligt effektiv. I slutet av året löste Duni problemet genom att besluta om att köpa en fastighet i närheten av centrallagret i Tyskland. Fastigheten kommer att lagerhålla samtliga produkter som tillhör affärsområde Meal Service. Som ett resultat får Dunis totala logistik- och leveranskedja en förbättrad kapacitet, vilket i sin tur innebär att servicegraden mot kunderna höjs.

DUNI COOPERATIVE CULTURE

Ett forum som samlar medarbetare från hela koncernen som har likartade positioner. Deltagarna utbyter erfarenheter och idéer, och diskuterar hur strategier ska implementeras. På så sätt ökar insikten inom organisationen kring vision och mål.