VD har ordet

ETT STARKARE OCH MER HÅLLBART DUNI

2016 tog Duni viktiga initiativ inom de prioriterade områdena tillväxt, attraktivitet och effektivitet. Ett betydelsefullt förvärv i Sydostasien stärker koncernens ställning på växande marknader utanför Europa. Satsningar på ökad kapacitet vid pappersbruket Rexcell, och på metoder som fångar upp kundernas behov ännu bättre, skapar också värde på både kort och lång sikt.

”2016 var ett år där omfattande strukturella förbättringar och fortsatt expansion utanför Europa var tongivande. Vi har stärkt vårt fokus genom koncentrerade satsningar på kundförbättrande aktiviteter och utveckling av hållbara och innovativa produktlösningar.”

Övergripande befinner vi oss i en mycket spännande tid då megatrender som globalisering, urbanisering och inte minst digitalisering sätter en allt starkare prägel på vår marknad. Konsumentmakten ökar och därmed också kraven på ledtid, kvalitet och tillgänglighet. Medvetenheten kring matkonsumtion och dess påverkan på miljön blir också allt mer påtaglig. Det ger effekter på vår bransch, som måste stå beredd att möta en ny generation med moderna metoder och innovationer.

MARKNADSUTVECKLING 2016

Dunis försäljning fördelar sig mellan HoReCa- och konsumentmarknaden. Vår konkurrenskraft, och därmed också vår marknadsandel, är generellt sett högre i de marknader som ligger nära konverteringsfabrikerna i Tyskland och Polen. På marknader som är mer distanserade från vår produktion har vi en lägre marknadsandel men också en tydligare premiumposition.

Tillväxten i Centraleuropa har varit svag de senaste åren. Generellt har vår marknad följt BNP i respektive land vilket medfört en årlig branschtillväxt på någon procent. Samtidigt har vi sett en betydligt starkare utveckling i Sydeuropa och på våra marknader utanför Europa. Utvecklingen är främst driven av högre investeringstakt och ökade turistvolymer.

För 2016 uppgick Dunis omsättning till 4 271 MSEK, vilket är en ökning med 1,7 % jämfört med föregående år. Den organiska tillväxten, rensat för förvärv och valutaeffekter, blev 1,2 %. Vi når därmed inte upp till målet om 5 % organisk tillväxt men utvecklingen på huvudmarknaderna följer marknaden i stort. På övriga marknader har vi genomgående stärkt våra marknadsandelar. En omständighet som utmärkt sig under året var det försvagade brittiska pundet som haft negativ påverkan på omsättning såväl som resultat.

Affärsområdet Table Top växer med 1,5 % efter att ha inlett året svagt medan Consumer minskar jämfört med föregående år. Affärsområdet Meal Service, som levererar koncept för take-away och färdigmat, håller en högre tillväxttakt än marknaden som helhet. Även affärsområde New Markets, som står för försäljningen utanför Europa, visar tillväxt. Det är ett bra tecken på att vi har en flexibel affärsmodell som kan parera för marknadsförändringar.

NY UPPSTÄLLNING I TABLE TOP

En av effekterna av den svagare marknadsutvecklingen i Centraleuropa är att Dunis största affärsområde Table Top inte uppnått sina försäljningsmål. Efter en svag inledning på året genomfördes en rad betydelsefulla insatser i syfte att stärka positionen på den centraleuropeiska marknaden. En ny organisation har implementerats och nya metoder har utvecklats för att bättre kartlägga kundstruktur och kundbehov. Avslutningen på året visar att åtgärderna gett önskvärd effekt.

STÖRRE NÄRVARO I SYDOSTASIEN

En annan viktig händelse under 2016 var att Duni blev majoritetsägare i Terinex Siam, en ledande tillverkare av framförallt servetter i Thailand. Det är vårt andra förvärv i Sydostasien, som för oss är en marknad med högt strategiskt värde. Flera av de asiatiska marknaderna är att betrakta som omogna vad gäller Dunis premiumlösningar, men växer samtidigt snabbt med nya hotell- och restaurangetableringar. Genom förvärvet stärker vi både produkterbjudande och geografisk närvaro vilket ger förutsättningar för långsiktig tillväxt i regionen. Vi ökar också effektiviteten i våra säljkanaler på närliggande marknader som till exempel Australien.

ETT UNIKT PAPPERSBRUK

Grunden i Dunis marknadserbjudande är de egenutvecklade och unika material som tillverkas vid pappersbruket Rexcell. Under året har Rexcell avslutat ett omfattande omstruktureringsprogram som pågått sedan 2013. Programmet har bland annat inneburit att vi avslutat produktionen av hygienmaterial och omlokaliserat all kvarvarande produktion till fabriksenheten i Skåpafors. Efter tre år av omställning sätter vi nu fokus på utveckling. Därför togs ett beslut 2015 om att investera 110 MSEK i våra pappersmaskiner. Syftet var dels att öka kapaciteten men också att öppna upp för framtida materialutveckling. Uppgraderingen har genomförts stegvis under 2016 med goda resultat. Idag har Rexcell fullt fokus på kärnverksamhet vilket har bidragit till bättre resurseffektivitet. Vår tydliga ambition är att fortsätta vara ledande på materialutveckling där en mer hållbar pappersframställning självklart står i fokus.

FRAMTIDENS MATERIAL

Vi tittar ständigt på hur vi kan modifiera våra material och skapa högre kundvärde. Under 2016 har vi bland annat fortsatt att utveckla vårt miljöanpassade sortiment ecoecho®. Efterfrågan på denna typ av material ökar för varje år och det är också här vi lägger huvuddelen av våra utvecklingsresurser. Framtida relevans och konkurrenskraft är starkt kopplad till förmågan att utveckla produkter som ligger i tiden.

FÖRBÄTTRAD LOGISTIK OCH KUNDSERVICE

För att vara en attraktiv partner till våra kunder gäller det naturligtvis att hela kedjan fungerar. I slutet av 2016 nådde vi inte helt upp till våra egna och kundernas förväntningar inom leveranssäkerhet. Så fort detta var ett faktum satte vi in åtgärder för att säkerställa våra logistikflöden. Vi har beslutat att investera i ny lagerkapacitet vid centrallagret i Tyskland och vi ökar takten när det kommer till digitalisering och utveckling av vår kundservicefunktion. Åtgärderna innebär att servicegraden kommer att förbättras under 2017.

MEDARBETARNA ÄR VÅR VIKTIGASTE RESURS

Ytterligare en förutsättning för fortsatt utveckling är att vi lyckas attrahera och behålla duktiga medarbetare. Under de senaste åren har tre nya företag förvärvats och vi är nu drygt 2 200 medarbetare fördelade på cirka trettio geografiska marknader. Min ambition är att samtliga ska tycka att Duni är ett fantastiskt företag att jobba i, oavsett land eller position i företaget. För att uppnå detta har vi sedan några år implementerat en mer strukturerad HR-process. Medarbetarsamtalen inkluderar nu samtliga anställda i koncernen. Program för talangutveckling och interna ledarskapsutbildningar är andra viktiga delar som implementerats på bred front. Vi jobbar även aktivt med att motivera medarbetare till att anta nya utmaningar i företaget.

Sammanfattningsvis var 2016 ett år där omfattande strukturella förbättringar och fortsatt expansion utanför Europa var tongivande. Vi har stärkt vårt fokus genom koncentrerade satsningar på kundförbättrande aktiviteter och utveckling av hållbara och innovativa produktlösningar. Därtill fortsätter vi att fokusera på organisk tillväxt kompletterat med värdehöjande förvärv. Det är så vi långsiktigt skapar ett bättre Duni.

 

Malmö i mars 2017

Thomas Gustafsson
VD och koncernchef