Koncernens förvaltningsberättelse

Duni är Europas ledande leverantör av inspirerande bordsdukningskoncept och kreativa förpackningslösningar för take-away. Koncernens starka position har uppnåtts genom fokusering på mat, människor och design samt ambitionen att alltid hjälpa kunden att skapa en bra mat- och dryckupplevelse. En kombination av produkter av hög kvalitet, ett välrenommerat varumärke, etablerade kundrelationer, värdehöjande design och stark lokal närvaro på flertalet europeiska marknader har medfört en marknadsledande ställning i Europa. Verksamheten bedrivs inom fem affärsområden: Table Top, Meal Service, Consumer, New Markets och Materials & Services.

Affärsområde Table Top erbjuder Dunis koncept och produkter främst till hotell, restaurang och catering. Table Top marknadsför i huvudsak servetter, dukar och ljus för det dukade bordet. Duni har en marknadsledande position inom premiumsegmentet i Europa. Affärsområdet svarade för cirka 54 % (54 %) av Dunis nettoomsättning under året.

Affärsområde Meal Service erbjuder koncept för måltidsförpackningar och serveringsprodukter till exempelvis take-away, färsk färdigmat och catering av olika slag. Kunder är huvudsakligen företag med verksamhet inom restaurang, catering eller matproduktion. Duni har som nischaktör inom detta område en ledande position i Norden och en tydlig tillväxtagenda på prioriterade marknader i Europa. Affärsområdet svarade för cirka 16 % (15 %) av Dunis nettoomsättning under året.

Affärsområde Consumer erbjuder konsumentprodukter till främst detalj- och fackhandeln i Europa. Kunderna utgörs av dagligvarukedjor men även andra kanaler såsom olika typer av fackhandel exempelvis trädgårdsmarknader, inredningsbutiker och ”gör-det-själv”-butiker. Affärsområdet svarade för cirka 24 % (25 %) av Dunis nettoomsättning under året.

Affärsområde New Markets erbjuder Dunis koncept av attraktiva kvalitetsprodukter för bordsdukning samt förpackningar med inriktning på nya marknader utanför Europa. Förutom kundsegment såsom hotell, restaurang och catering så riktar affärsområdet även erbjudande till detaljhandeln. Förvärvet av 60 % av Terinex Siam i Thailand, som genomfördes i augusti 2016, har integrerats under året och är en del av affärsområdet. Affärsområdet svarade för cirka 5 % (5 %) av Dunis nettoomsättning under året.

Affärsområde Materials & Services utgörs av de delar som inte inryms under de övriga affärsområdena. Till största delen innehåller affärsområdet externförsäljning av tissue och airlaid. Tidigare ingick även försäljning av hygienprodukter, vilken helt avslutades under det första kvartalet 2015. Hygienverksamheten redovisades 2015 som avvecklad verksamhet. Koncernens resultaträkningar för 2015 och åren bakåt är omräknade och innehåller endast kvarvarande verksamhet. Affärsområdet svarade för cirka 1 % (1 %) av Dunis nettoomsättning under året.

Produkt- och konceptutveckling

Inom produktutveckling arbetar Duni med såväl ny design, form och färgsättning som nya material och lösningar. Duni har fokus på produkt- och konceptutveckling, med en unik styrka inom form, design och funktionalitet. Dunis innovationsprocess kännetecknas av förmågan att snabbt och flexibelt kunna utveckla nya kollektioner, koncept och produkter som skapar ett tydligt mervärde för de olika kundkategorierna på marknaden.

Designs for Duni®

För att stärka varumärket Duni som en innovativ aktör inom design skapades under 2013 Designs for Duni®, ett unikt koncept där Duni utvecklar produkter i samarbete med välkända designers och designhus. Konceptet positionerar Duni som en ledande designpartner hos återförsäljarna. Detta ger möjlighet till avtal med högre marginal och skapar samtidigt starkare attraktionskraft och högre innovationsgrad i sortimentet. Under 2016 lanserades en ny kollektion tillsammans med Jobs, ett svenskt varumärke känt för sina 40- och 50-talsmönster framtagna av systrarna Lisbet och Gocken Jobs.

Kontinuerlig innovation

Produkter i premiumsortimentet Duni ecoecho® tillverkas i innovativa material med tydligt förbättrad miljöprofil jämfört med standardsortimentet. Fokus ligger på egenskaper som resurseffektivitet, förnybarhet, komposterbarhet och ansvarsfullt skogsbruk.

Under 2016 fortsatte Duni att ta fram produkter inom ecoecho®. Där ingår exempelvis produkter av det miljöanpassade materialet bagass, samt hela det komposterbara sortimentet av enfärgade servetter som försetts med miljömärkningen OK Compost®. Under året breddades kollektionen till att även omfatta fler designade produkter.

Duni har ett flertal produkter som alternativ till linne. Dukmaterialet Evolin® kombinerar textil- och linnedukens upplevelse med engångsproduktens fördelar. Evolin® vänder sig till de restauranger och cateringfirmor som ser en fördel att använda sig av ett linneliknande engångsmaterial.

Marknadsutveckling

De globala ekonomiska utsikterna är en huvudindikator för utvecklingen inom HoReCa-marknaden. Bred ekonomisk tillväxt är positivt för branschen. Det stimulerar konsumtionen inom HoReCa och även efterfrågan på engångsprodukter. Den långsiktiga trenden pekar fortsatt mot fler restaurangbesök och en ökning av antal hotellnätter, i huvudsak drivet av en ökande urbanisering, förändrade konsumtionsmönster och en livsstilsutveckling som innebär att allt fler måltider äts i farten. Nya restaurangkoncept, såsom färdiglagad mat i livsmedelsbutiker, take-away och snabbservice-restauranger fortsätter att öka och tar en allt större marknadsandel. Efter flera år av stagnerande ekonomisk tillväxt är konsumenterna på de mogna europeiska marknaderna mer värdesökande och HoReCa-företagen konkurrerar hårdare för att nå en ännu större andel av de totala måltidstillfällena. På kundsidan sker fortsatt strukturella förändringar inom restaurangindustrin, där restaurangkedjor under gemensamma varumärken växer snabbare än marknaden i övrigt. Det är en utveckling som gynnar Dunis försäljning av kundanpassade koncept.

Dunis produktkategori i detaljhandeln fokuserar främst på lågprisprodukter och egna varumärken. Delar av kategorin har också fått en utökad distribution i nya kanaler så som trädgårdscentra, inredningsbutiker och ”gör-det-själv”-butiker.

Ett ytterligare segment av marknaden utgörs av servering till företag och institutioner. Det är framförallt vårdsektorn som tar en större andel av segmentet och marknaden har haft en stabil tillväxt de senaste åren. Här finns en tydlig potential för Duni att skapa tillväxt.

Framtidsutsikter

HoReCa-industrin påverkas i hög grad av förändringar av människors livsstil. Efterfrågan på lång sikt drivs framförallt av förbättrad köpkraft i kombination med ändrade vanor, bland annat att en ökad andel måltider äts utanför hemmet. Efterfrågan på varumärkesprofilerande och miljöanpassade engångsartiklar ökar också. Vidare fortsätter trenden mot ökad tillgänglighet och bekvämlighet kopplat till måltider och därför fortsätter take-away-alternativen att växa. Denna trend får även stöd av att antalet enmanshushåll ökar och att urbaniseringen fortsätter. Antalet restaurangkedjor som vill profilera sina varumärken genom engångsartiklar ökar också, ett område där Duni är väl positionerat.

Rapportering

Årsredovisningen omfattar räkenskapsåret 2016. Föregående år avser räkenskapsåret 2015. Duni styr sin verksamhet utifrån det som i Duni benämns operativt resultat. Det operativa resultatet avser rörelseresultat före omstruktureringskostnader, orealiserade värderingseffekter av valutaderivat, verkligt värde allokeringar och avskrivningar av immateriella tillgångar som är identifierade i samband med rörelseförvärv. Hygienverksamheten som avslutades i början av 2015 har räknats bort från jämförelseåren och finns rapporterad som avvecklad verksamhet på en rad efter årets resultat.

Omstruktureringskostnaderna uppgick till -10 (-11) MSEK. Dessa avser i huvudsak organisationsförändringar och effektiviseringar inom produktionen i Tyskland samt inom försäljning i Norden. Detta är den sista delen av det program av organisatoriska förändringar och effektiviseringar som startade under 2015, då huvudsakligen inom affärsområde Consumer samt avseende organisationsförändringar i ledningen. För mer information om omstruktureringskostnader, se Not 9.

Den orealiserade värderingseffekten av valutaderivat som redovisas i det operativa resultatet uppgår till 0 (0) MSEK.

Det operativa resultatet kommenteras i texten fortsättningsvis exklusive dessa jämförelsestörande poster.

Brygga mellan operativt resultat och rörelseresultat

MSEK 2016 2015
Operativt resultat 502 528
Orealiserade värdeförändringar av derivatinstrument
Omstruktureringskostnader -10 -11
Avskrivningar på immateriella tillgångar identifierade i samband med rörelseförvärv -27 -27
Verkligt värde allokeringar i samband med förvärv -1
Redovisat rörelseresultat (EBIT) 463 490

Omsättning

Dunis nettoomsättning för kvarvarande verksamheter uppgick till 4 271 (4 200) MSEK, en försäljningsökning på 1,7 %. Med oförändrade valutakurser från föregående år skulle nettoomsättningen varit 85 MSEK högre än 2015 års utfall, motsvarande en försäljningsökning om 2,0 %. Organisk tillväxt rensat för strukturförändringar uppgår till 1,2 % i fasta växelkurser.

I Affärsområde Table Top uppgick nettoomsättningen till 2 293 (2 266) MSEK. I fasta växelkurser motsvarar det en försäljningsökning med 1,5 %. Affärsområdet hade en försäljningsmässigt svag inledning på året men hämtade upp sig bra. Alla regioner hade en försäljning i nivå eller högre än föregående år. Efterfrågan inom restaurangsektorn har gradvis ökat under året.

Affärsområde Meal Service nettoomsättning uppgick till 666 (616) MSEK. I fasta växelkurser motsvarar det en försäljningsökning med 7,9 %. En positiv utveckling på alla marknader leder till en fortsatt bra tillväxttakt.

Inom affärsområdet Consumer uppgick nettoomsättningen till 1 039 (1 063) MSEK. I fasta växelkurser motsvarar det en försäljningsminskning med 1,4 %. Detaljhandeln i Europa fortsätter att växa runt 2 % på helårsbasis medan Duni tappade något mot föregående år. Förlusten av några större kunder under 2015 har inte kunnat ersättas av nya under året. Fokus har riktats mot att jobba närmare kunderna för att visa styrkan i att vara en totalleverantör för det dukade bordet och inte bara för selektiva delar.

Affärsområdet New Markets nettoomsättning uppgick till 220 (207) MSEK. I fasta växelkurser motsvarar det en försäljningsökning med 6,5 %. Från augusti konsolideras förvärvet Terinex Siam, Thailand, i New Markets. Dunis position i Asien har i och med förvärvet stärkts ytterligare och det är också här en stor del av arbetet kring att utveckla Dunis premiumsortiment koncentreras. Marknaderna i Ryssland och Mellanöstern upplevde en svag inledning av året med en stabilisering under den andra halvan av året.

Affärsområde Materials & Services nettoomsättning uppgick till 52 (48) MSEK. I fasta växelkurser motsvarar det en försäljningsminskning med 9,0 %.

Resultat

Det operativa resultatet för kvarvarande verksamheter uppgick till 502 (528) MSEK. Med oförändrade valutakurser från föregående år skulle det operativa resultatet varit 1 MSEK lägre för året. Bruttomarginalen uppgick till 28,8 % (29,6 %) och rörelsemarginalen minskade från 12,6 % till 11,8 %. Marginalerna på den brittiska marknaden har påverkats negativt av det svaga pundet. Table Top påverkades av en svag efterfrågan på den tyska marknaden under det första halvåret. Under året har Duni med stor framgång fortsatt befästa sin särställning inom miljöanpassade material. Detta förklarar en stor del av affärsområde Meal Service ökning. Integrationen av Terinex Siam, Thailand, fortlöper enligt plan och pågående insatser fokuseras på förbättrad produktionseffektivitet samt ökad närvaro i kringliggande marknader såsom Sydostasien och Austrailen.

Finansnettot uppgick till -22 (-31) MSEK. De negativa omräkningseffekterna var 10 MSEK bättre än föregående år. Resultat före skatt för kvarvarande verksamheter uppgick till 441 (459) MSEK.

För räkenskapsåret redovisades en skattekostnad om 107 (113) MSEK. Den effektiva skattesatsen uppgick till 24,3 % (24,6 %). Årets skattekostnad innehåller justeringar och engångseffekter från föregående år på 0,4 (-1,4) MSEK. Under året har den uppskjutna skattefordran relaterad till förlustavdrag reducerats med 35 (29) MSEK och beräknas vara fullt utnyttjad under 2017.

Årets resultat uppgick till 334 (346) MSEK varav innehav utan bestämmande inflytande för 2016 uppgick till 2 MSEK. Årets resultat för avvecklade verksamheter uppgick till 0 (4) MSEK.

Investeringar

Koncernens nettoinvesteringar för kvarvarande verksamheter exklusive förvärv uppgick till 176 (161) MSEK. Det är en något högre investeringsnivå på grund av en investering i kapacitet och effektivitet vid pappersbruket i Skåpafors, Dalsland. Utöver detta är investeringarna främst relaterade till koncernens produktionsanläggningar i Polen, Tyskland och Sverige. Avskrivningar samt återföring av nedskrivning för kvarvarande verksamheter uppgick till 159 (158) MSEK.

Kassaflöde och finansiell ställning

Koncernens operativa kassaflöde uppgick till 446 (623) MSEK. Förutom ett lägre bidrag från rörelsen påverkades kassaflödet negativt i början av året av en stor utbetalning av inkomstskatt avseende åren 2014 och 2015. Förvärvet av Terinex Siam, Thailand, påverkade kassaflödet med -103 MSEK. Under året har även en tilläggsköpeskilling på 21 MSEK avseende förvärvet av Duni Song Seng i Singapore betalats ut.

Koncernens balansomslutning uppgick per den 31 december till 4 487 (4 178) MSEK.

Koncernens räntebärande nettoskuld uppgick till 757 MSEK jämfört med 584 MSEK per den 31 december 2015.

Operativa och finansiella risker

Duni är exponerat för ett flertal rörelserisker som det är väsentligt att hantera.

Utvecklingen av attraktiva sortimentskollektioner och i synnerhet julkollektionen är mycket viktig för att Duni ska uppnå en god försäljnings- och resultatutveckling. Duni arbetar med detta genom att ständigt utveckla sitt sortiment. Ungefär 25 % av kollektionen byts ut varje år för att möta och skapa nya trender.

En försämrad konjunktur under en längre period i Europa skulle kunna leda till färre antal restaurangbesök, minskad konsumtion i konsumentledet och ökad priskonkurrens vilket kan påverka volymer och bruttomarginaler.

Styrelsens revisionsutskott har årliga genomgångar av bolagets operativa och finansiella risker utifrån den riskanalys som ledningen tar fram. Här ingår också miljörisker samt risker relaterade till inträde på nya marknader såsom anti-korruption, bedrägerier och sociala aspekter såsom arbetsrättsliga förhållanden.

Dunis finansförvaltning och dess hantering av finansiella risker regleras av en finanspolicy antagen av styrelsen. Detta arbete leds och hanteras av koncernens finansfunktion, vilken ingår som en enhet inom moderbolaget. Koncernen delar in de finansiella riskerna i marknadsrisk, bestående av valutarisk, prisrisk och ränterisk samt kreditrisk och likviditetsrisk. Dessa risker kontrolleras i en övergripande riskhanteringspolicy som fokuserar på oförutsägbarheten på de finansiella marknaderna och eftersträvar att minimera potentiella ogynnsamma effekter på koncernens finansiella resultat. Se vidare Not 3 beträffande riskhantering.

Rättsliga tvister

Ett fåtal tvister avseende mindre belopp rörande kund- och leverantörsförhållanden är pågående vid bokslutstidpunkten. I årsbokslutet har reserver bokförts som enligt ledningens bedömning täcker eventuellt negativa utfall av dessa tvister. Se vidare Not 35 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser.

Miljö

Duni arbetar enligt antagen miljöstrategi efter policy och mål omfattande utveckling och information kring produkter, effektiv och kontrollerad produktion samt kunskap och kommunikation ur ett miljöperspektiv.

Miljö- och kvalitetssystem enligt ISO 14001 och ISO 9001 är införda och certifierade vid koncernens samtliga europeiska produktionsenheter.

Leverantörer av handelsvaror och väsentliga insatsmaterial utvärderas enligt koncernens uppförandekod som omfattar såväl miljö- som socialt ansvar. Inför nya kontrakt av inköp av handelsvaror genomförs först en revision gentemot uppförandekoden i leverantörens fabrik. Revisioner genomförs även rullande hos befintliga leverantörer utifrån en riskbedömning som tar hänsyn till leverantörernas lokalisering, tidigare resultat och typ av produktion. Revisionen fokuserar på mänskliga rättigheter som risken för barnarbete och ofrivilligt arbete samt arbetsförhållanden, lönevillkor och arbetstider.

Duni är även FSC®-certifierade, licens-nummer FSC-C014985 (Forest Stewardship Council®) för försäljning, tillverkning och distribution av bland annat servetter, dukar och serveringsartiklar. Detta innebär att Dunis pappersprodukter kommer från ansvarsfullt skogsbruk.

Rexcell Tissue & Airlaid AB bedriver två tillståndspliktiga verksamheter enligt miljöbalken i svensk lagstiftning. Koncernen har tillstånd för tillverkning av 65 000 ton mjukpapper per år och 52 000 ton torrformerat papper per år vid bruket i Skåpafors och 10 000 ton torrformerat papper i Dals Långed. Bruken har beviljats tillstånd för utsläpp av koldioxid, CO2, av Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Tilldelningen av utsläppsrätter är 2 196 ton för 2016 i Dals Långed och 18 794 ton för 2016 i Skåpafors. Totalt antal utsläppsrätter minskar varje år fram till år 2020 då Dals Långed kommer att ha utsläppsrättigheter motsvarande 2 027 ton per år och Skåpafors 17 349 ton per år. Då anläggningen i Dals Långed inte är i drift är utsläppsrätterna tillhörande Dals Långed vilande från 2017. Totalt har 11 367 ton förbrukats i Skåpafors under 2016.

Medarbetare och arbetsmiljö

Duni verkar utifrån fyra kärnvärden som ger vägledning i den dagliga verksamheten och tydliggör hur man gör saker på Dunis sätt. Kärnvärdena – Ägarskap, Mervärde, Öppenhet och Vinnarinstinkt – konkretiseras med hjälp av ett antal verksamhetsprinciper som sammantaget syftar till att skapa lönsam tillväxt, organisatorisk effektivitet och förbättrad kundnöjdhet.

Goda arbetsförhållanden, tydliga mål och ramar i kombination med kontinuerligt stöd till medarbetare, är grundstenar för att skapa tillväxt och lönsamhet. Human Resources (HR) har till uppgift att stödja ledning, chefer och medarbetare för att stimulera medarbetarnas utveckling, öka engagemanget samt driva och samordna förändringsarbete. HR medverkar också i arbetet med att säkerställa en god arbetsmiljö för alla anställda. Sedan 2014 har utvecklingsplaner succesivt arbetats fram som innebär att alla i organisationen ska ha tydliga individuella mål som följs upp. Dunis uppförandekod för anställda inkluderar även arbetsmiljö. En medarbetarundersökning för samtliga anställda i koncernen genomförs vartannat år och har genomförts under 2016. Denna inkluderar frågor om medarbetarnas arbetsmiljö. På Dunis fabriker bedrivs ett systematiskt arbetsmiljöarbete som revideras genom interna revisioner utifrån Dunis uppförandekod. Koncernledningen och styrelsen tar månatligen del av utvecklingen av nyckeltal avseende olyckor och sjukfrånvaro på grund av olyckor i fabrikerna.

Dunis styrelse är tydlig med att alla medarbetare ska vara medvetna om samt arbeta för anti-korruption. Förutom uppförandekoden som ska följas av alla anställda samt leverantörer har Duni också en affärsetisk policy. Denna anger hur Duni som företag och dess medarbetare ska följa god affärssed och agera i enlighet med koncernens etiska normer och förväntningar. Den affärsetiska policyn anger framförallt hur chefer och medarbetare ska agera i kontakter med kunder, leverantörer, ägare, konkurrenter och andra externa parter. Duni förväntar sig även att alla tredje parter, leverantörer och externa aktörer med vilka Duni samarbetar ska följa Dunis affärsetiska policy och gällande lagstiftning i respektive land.

Duni har även en visselblåsarpolicy som klargör att varje misstanke om bedrägligt beteende, korruption eller andra liknande situationer som bevittnas ska utan dröjsmål anmälas. Anmälan kan göras anonymt och mottagare är alltid HR-direktören, CFO samt ordförande i styrelsens revisionsutskott.

Antalet anställda uppgick den 31 december 2016 till 2 279 stycken. Den 31 december 2015 var antalet anställda 2 082 stycken. Av antalet anställda är 966 (901) personer sysselsatta inom produktionen. Dunis produktionsanläggningar är belägna i Bramsche och Wolkenstein i Tyskland, Poznan i Polen, Bengtsfors i Sverige samt i Bangkok i Thailand.

Styrelsens arbete

Sedan årsstämman den 3 maj 2016 består styrelsen av fem ledamöter och två arbetstagarrepresentanter. Två suppleanter från arbetstagarrepresentantsidan är också alltid med på styrelsemötena. Styrelsen hade 9 protokollförda möten under året. För ytterligare information om styrelsens arbete, se Bolagsstyrningsrapporten.

Ersättning till VD och ledande befattningshavare

Föreslagna principer för VD och ledande befattningshavare till årsstämman 2017, gällande för 2017 och till nästa årsstämma, är i all väsentlighet överensstämmande med de fastslagna principer som antogs på årsstämman 2016. För information om ersättningar till VD och ledande befattningshavare samt riktlinjer för ersättning till dessa se Bolagsstyrningsrapporten samt Not 13.

Utländska bolag och filialer

Duni bedriver verksamhet i egen regi och har anställda i 20 länder.