Not 10 – Varulager

Koncernen Moderbolaget
MSEK 2016 2015 2016 2015
Råvaror och förnödenheter 146 133
Varor under tillverkning 6 7 0 0
Färdigvarulager och handelsvaror 384 354 89 78
Förskott till leverantörer 11 6 7 4
Summa 548 500 96 82

Förändringen av varulager redovisas under posten kostnader för sålda varor och uppgår för koncernen till 3 086 (2015: 2 659) MSEK. Motsvarande post för moderbolaget uppgår till 751 (2015: 793) MSEK.

Koncernens nedskrivningar av varulagret till nettoförsäljningsvärdet uppgår till 7 (2015: 8) MSEK. Moderbolagets redovisade nedskrivningar av varulager uppgår till 3 (2015: 4) MSEK. Återföring av nedskrivningar under 2016 har skett med 0 (2015: 10) MSEK.