Not 13 – Löner och andra ersättningar

Koncernen Moderbolaget
MSEK 2016 2015 2016 2015
Löner och andra ersättningar 784 746 89 84
Sociala kostnader 167 169 34 30
Pensionskostnader – avgiftsbestämda planer 39 31 19 23
Pensionskostnader – förmånsbestämda planer 12 12
Totalt 1 003 958 142 136

Löner och andra ersättningar till ledande befattningshavare och övriga anställda:

2016 2015
MSEK Löner och andra ersättningar (varav tantiem) Pensions kostnader Löner och andra ersättningar (varav tantiem) Pensions kostnader
Styrelse, VD,vVD och andra ledande befattningshavare 29 (2) 6 29 (9) 6
Övriga anställda 755 45 717 37
Koncernen totalt 784 51 746 43

Styrelsearvoden och ledande befattningshavares anställnings- och uppsägningsvillkor:

Koncernens styrelse består av 5 (2015: 5) personer varav 60 % män (2015: 60 %).

Övriga ledande befattningshavare utgörs av 9 (2015: 9) personer inklusive verkställande direktör varav 78 % män (2015: 89 %).

I maj slutade Kettil Wedin som HR-direktör och ersattes av Sofie Lindström. Under juni månad slutade Tina Andersson som affärsområdeschef för Consumer och Corporate Marketing och i augusti ersattes hon av Anna Lundqvist som fram till dess varit tillförordnad affärsområdeschef för Consumer.

Principer
Arvode och annan ersättning till styrelsen, inklusive Dunis styrelseordförande, beslutas av årsstämman. Ersättningen till verkställande direktören samt övriga ledande befattningshavare ska, enligt riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare antagna av årsstämman 6 maj 2015, vara marknadsmässig och utgöras av grundlön, övriga förmåner (innehållande bilförmån), övriga ersättningar (innehållande bland annat bonus och semesterlön) och pension. För närvarande finns inget långsiktigt aktierelaterat incitamentsprogram. Med andra ledande befattningshavare avses de personer som tillsammans med verkställande direktören utgör koncernledningen. Pensionsförmåner samt övriga ersättningar till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare utgår som del av den totala ersättningen. Föreslagna riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare för beslut på årsstämman 2017 är i all väsentlighet samma som gällde för 2016.

I enlighet med beslut fattat på årsstämman 3 maj 2016 ska arvodet till den nuvarande styrelsens ordförande vara oförändrat 535 000 SEK medan arvodet till övriga ledamöter ska vara oförändrat 285 000 SEK per ledamot. Därutöver ska arvode för utskottsarbete utgå med oförändrade 60 000 SEK till ordföranden i ersättningsutskottet och med oförändrade 27 500 SEK till övriga ledamöter i ersättningsutskottet samt med oförändrade 115 000 SEK till ordföranden i revisionsutskottet och med oförändrade 54 000 SEK till övriga ledamöter i revisionsutskottet.

Styrelsens ordförande har inte erhållit någon ersättning utöver styrelsearvode och arvode för utskottsarbete.

Nedanstående tabeller specificerar hur stor del av ovanstående beslutade arvoden som belastat verksamhetsåren 2016 och 2015.

Ersättningar och övriga förmåner under året

2016, TSEK Grundlön /
styrelsearvode
Pensions
kostnad*
Övriga
förmåner
Rörlig
ersättning**
Avgångsvederlag Summa
Styrelsens ordföranden – Anders Bülow t o m 3 maj 2016 206 206
Styrelsens ordföranden – Magnus Yngen fr o m 3 maj 2016 411 411
Styrelseledamot – Pauline Lindwall 334 334
Styrelseledamot – Pia Rudengren 400 400
Styrelseledamot – Alex Myers 339 339
Styrelseledamot – Magnus Yngen t o m 3 maj 2016 115 115
Styrelseledamot – Johan Andersson fr o m 3 maj 2016 208 208
Verkställande direktören – Thomas Gustafsson 3 904 1 904 81 5 889
Andra ledande befattningshavare 11 826 3 842 531 783 16 982
Totalt 17 742 5 746 612 783 0 24 884
* Av koncernens pensionskostnader ovan avser hela posten moderbolaget.
** Rörlig ersättning avser för verksamhetsåret 2016 kostnadsförd bonus, vilken utbetalas under 2017.
2015, TSEK Grundlön /
styrelsearvode
Pensions
kostnad*
Övriga
förmåner
Rörlig
ersättning**
Avgångsvederlag Summa
Styrelsens ordföranden – Anders Bülow 603 603
Styrelseledamot – Pauline Lindwall 305 305
Styrelseledamot – Pia Rudengren 391 391
Styrelseledamot – Alex Myers 331 331
Styrelseledamot -Magnus Yngen 331 331
Verkställande direktören – Thomas Gustafsson 3 782 1 878 66 1 483 7 209
Andra ledande befattningshavare 13 784 3 972 569 4 595 2 667 25 587
Totalt 19 532 5 850 635 6 078 2 667 34 763
* Av koncernens pensionskostnader ovan avser 5 MSEK moderbolaget.
** Rörlig ersättning avser för verksamhetsåret 2015 kostnadsförd bonus, vilken utbetalas under 2016.

Bonus

Verkställande direktör och samtliga ledande befattningshavare ingår i ett bonussystem som är baserat på lönsamhets- och kapitalbindningsmål, främst avseende det egna verksamhetsområdet men även koncernmål. För den verkställande direktören är den rörliga ersättningen maximerad till 75 % (2015: 55 %) av grundlönen. För andra ledande befattningshavare är den rörliga ersättningen maximerad till mellan 75 % – 45 % (2015: 55 % – 45%) av grundlönen. Bonussystemet omfattar endast ett år i sänder efter beslut av styrelsen. För verkställande direktör har bonus utgått om 0 MSEK för verksamhetsåret 2016 (2015: 1,5 MSEK).

Pensioner

Verkställande direktör

Verkställande direktören har en avtalad pensionsålder på 65 år och omfattas av Dunis pensionspolicy för tjänstemän med befattning inom ledningsgruppen, med tillägget att på den pensionsgrundande inkomsten utöver 7,5 inkomstbasbelopp betalar Duni 35 % till den alternativa ITP-lösningen. Som pensionsgrundande inkomst räknas även ett treårssnitt av utbetald bonus. Pensionskostnaden motsvarar kostnader för avgiftsbestämda pensionsplaner. Avsättningen till tjänstepension är fullt avdragsgill för Duni. Det finns inga andra utestående pensionsförpliktelser till den verkställande direktören.

Övriga ledande befattningshavare

De övriga ledande befattningshavarna har avgiftsbestämda pensionsplaner. Två stycken har del i en sedan tidigare stängd pensionsplan dit ingen nyintjäning sker. Med pensionsmedförande lön avses fast årslön jämte semesterersättning samt ett genomsnitt av de tre senaste årens bonusutbetalningar. Därtill kommer löfte om sjukpension samt efterlevandepension. Duni betalar varje månad in ett kontant pensionsbidrag i enlighet med var ledande befattningshavares individuella pensionsplan. Pensionen intjänas linjärt under anställningstiden, dvs från anställningsdagen till pensionsålder. Det finns inga utestående pensionsförpliktelser till de övriga ledande befattningshavarna.

Avgångsvederlag

Verkställande direktör

Verkställande direktören har ett särskilt avtal om avgångsvederlag. Avgångsvederlaget ger ersättning för tolv månader efter en uppsägningstid på sex månader. Endast företaget äger rätt att utlösa avtalet.

Verkställande direktören har rätt att säga upp sin anställning med en uppsägningstid om sex månader. Ingen rätt till avgångsvederlag föreligger om verkställande direktören säger upp sig själv.

Övriga ledande befattningshavare

Majoriteten av övriga ledande befattningshavare har en ömsesidig uppsägningstid om sex månader. Om den anställde sägs upp av bolaget har denne rätt till ett avgångsvederlag på sex månadslöner vilket också är pensionslönegrundande. Det finns en person som har uppsägningstid på egen begäran på sex månader och från bolagets sida tolv månader, inget avgångsvederlag.

Berednings- och beslutsprocess

Ersättningsutskottet bereder frågor om ersättning till Dunis ledande befattningshavare utifrån de av årsstämman antagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare samt förhandlar med verkställande direktören om dennes ersättning.

Ersättningsutskottet och dess ordförande utses årligen vid det konstituerande styrelsemötet och består av minst tre av Dunis styrelseledamöter, varav en är Dunis styrelseordförande. Övriga ledamöter i ersättningsutskottet ska enligt Dunis arbetsordning vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Thomas Gustafsson deltar på ersättningsutskottets möten, förutom då frågor om ersättning till verkställande direktören behandlas. HR-direktören är sekreterare vid ersättningsutskottets möten. Ersättningsutskottet ska sammanträda minst tre gånger om året.

Dunis ersättningsutskott är ansvarigt för att förbereda frågor rörande ersättningar och andra förmåner för bolagsledningen. Beslut fattas därefter av Dunis styrelse. Ersättningsutskottet deltar också i förberedandet av förslag för antagandet av eventuella aktierelaterade incitamentsprogram inom Duni. Under 2016 hade ersättningsutskottet fyra protokollförda möten.