Not 14 – Övriga rörelseintäkter

Koncernen Moderbolaget
MSEK 2016 2015 2016 2015
Valutakursvinster 6 2 1
Administrativa tjänster 255 236
Realisationsvinst 1
Övriga poster 3 11 0 9
Summa övriga rörelseintäkter 10 13 256 244

 

Samtliga rörelseintäkter avser kvarvarande verksamheter.