Not 15 – Övriga rörelsekostnader

  Koncernen Moderbolaget
MSEK 2016 2015 2016 2015
Valutakursförluster 2
Avskrivningar 29 27 100 100
Administrativa tjänster 51 58
Övriga poster 13 11 0 5
Summa övriga rörelsekostnader 43 37 151 164

 

Samtliga rörelsekostnader avser kvarvarande verksamheter.