Not 16 – Valutakursdifferenser – Netto

Valutakursdifferenser har redovisats i resultaträkningen enligt följande:

Koncernen Moderbolaget
MSEK 2016 2015 2016 2015
Rörelseresultat
Förändring verkligt värde – valutaderivat 0 0 0 0
Övriga valutakursdifferenser i rörelseresultatet 5 2 1 -2
Summa valutakursdifferenser i rörelseresultatet 5 2 1 -2
Finansiella poster
Förändring verkligt värde – valutaderivat
Valutakursdifferenser i finansiella poster -4 -17 -5 -9
Summa valutakursdifferenser i finansiella poster -4 -17 -5 -9
Totala kursdifferenser i resultaträkningen – netto 1 -15 -4 -11

 

Samtliga valutakursdifferenser avser kvarvarande verksamheter.