Not 17 – Resultat från finansiella poster

  Koncernen Moderbolaget
MSEK 2016 2015 2016 2015
Finansiella intäkter
Ränteintäkter, externa placeringar 1 2 1 1
Ränteintäkter, koncernföretag 24 31
Totala finansiella intäkter 1 2 25 32
Finansiella kostnader
Räntekostnader, externa lån -7 -8 -6 -7
Räntekostnader, pension -6 -5 -5 -4
Räntekostnader, koncernföretag 0 0
Räntekostnader, ränteswap -3 -2 -3 -2
Förändring verkligt värde valutaterminer -4 -17 -5 -9
Övriga finansiella kostnader -2 -1 -2 -3
Totala finansiella kostnader -23 -33 -22 -25

Räntedelen i årets pensionskostnad är redovisad bland räntekostnader. Den i moderbolaget använda räntesatsen är av PRI angivna 4,0 % (2015: 3,7 %) beräknad på genomsnittet av ingående och utgående belopp på posten ”Avsatt till pensioner”.

Bland övriga finansiella intäkter och kostnader redovisas bankavgifter samt kurseffekter på finansiella lån och placeringar. Eftersom Duni huvudsakligen är låntagare redovisas effekten i sin helhet bland räntekostnader.