Not 18 – Resultat från andelar i koncernföretag

Moderbolaget har under året erhållit utdelning från dotterbolag uppgående till 159 (2015:127) MSEK. Erhållna koncernbidrag uppgår till 115 (72) MSEK.