Not 19 – Inkomstskatt

Koncernen Moderbolaget
MSEK 2016 2015 2016 2015
Aktuell skatt för året -72 -81 0 0
Aktuell skatt hänförlig till tidigare år 0 2 0
Uppskjuten skatt hänförlig till tidigare år 0 -3 0
Uppskjuten skatt -35 -32 -35 -27
Skatt på årets resultat -107 -114 -35 -27
Varav avvecklade verksamheter -1
Kvarvarande verksamheter -107 -113 -35 -27

Uppskjuten skatt i resultaträkningen består av följande poster:

Koncernen Moderbolaget
MSEK 2016 2015 2016 2015
Uppskjuten skatt, internvinst i lager 0 1
Uppskjuten skatt, obeskattade reserver -4 -5
Uppskjuten skatt, värderade förlustavdrag -36 -29 -36 -27
Uppskjuten skatt, övrigt 4 -2 1 0
Summa uppskjuten skatt -35 -35 -35 -27

 

Den skatt som är hänförlig till komponenter i övrigt totalresultat uppgår till -8 (2015: -4) MSEK och är till största delen skatt på omvärdering av nettopensionsförpliktelsen.

Inkomstskatten på koncernens resultat före skatt skiljer sig från det teoretiska belopp som skulle ha framkommit vid användning av vägd genomsnittlig skattesats för resultaten i de konsoliderade företagen enligt följande:

Koncernen Moderbolaget
MSEK 2016 2015 2016 2015
Redovisat resultat före skatt, kvarvarande verksamheter 441 459 214 148
Skatt enligt gällande skattesats -108 -113 -47 -33
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader -3 -1 -23 -23
Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter 4 1 35 28
Effekt av utländska skattesatser 0 0 0 0
Skatteintäkt/kostnad pga ändrad skattesats 0 0 0
Justering avseende tidigare år 0 -1 0
Skatt på årets resultat enligt resultaträkningen, kvarvarande verksamheter -107 -113 -35 -27

Skattesats

Vägd genomsnittlig skattesats i koncernen uppgick till 24,5 % (2015: 24,6 %). Moderbolagets gällande skattesats för inkomstskatt är 22 % (2015: 22 %).

Temporära skillnader

Temporära skillnader föreligger i de fall tillgångars eller skulders redovisade respektive skattemässiga värden är olika. Förändring i uppskjutna skattefordringar och skulder under året, utan hänsyn tagen till kvittningar som gjorts inom samma skatterätt.

Uppskjutna skattefordringar

MSEK, Koncernen Förlust
avdrag
Intern
vinst
Pensioner Struktur-kostnader Övrigt* Summa
Per 31 december 2014 86 0 25 11 16 139
Redovisat i resultaträkningen −29 1 −5 −6 −39
I resultaträkningen redovisad effekt av ändrade skattesatser 0
Redovisat i övrigt totalresultat −4 −4
Valutakursdifferenser 0 0 0
Per 31 december 2015 57 1 21 6 10 96
Redovisat i resultaträkningen -36 0 -1 -1 -38
I resultaträkningen redovisad effekt av ändrade skattesatser 0
Redovisat i övrigt totalresultat 8 8
Förvärvad skattefordran 0 0
Valutakursdifferenser -2 2 0
Per 31 december 2016 19 0 29 5 11 65
*Övrigt avser bl a uppskjuten skatt på osäkra kundfordringar och omstruktureringskostnader.

För värdering av förlustavdrag se Not 4.1. Ledningens bedömning är att de skattemässiga underskotten kommer att kunna utnyttjas.

Uppskjutna skatteskulder

MSEK, Koncernen Obeskattade reserver Immateriella tillgångar Övrigt Summa
Per 31 december 2014 27 76 19 122
Redovisat i resultaträkningen 5 −10 2 −3
I resultaträkningen redovisad effekt av ändrade skattesatser 0
Förvärvad skatteskuld 0
Valutakursdifferens 0 −1 −1
Per 31 december 2015 32 66 19 117
Redovisat i resultaträkningen 4 -8 1 -3
I resultaträkningen redovisad effekt av ändrade skattesatser 0
Förvärvad skatteskuld 9 0 9
Valutakursdifferens 3 0 3
Per 31 december 2016 36 70 20 126

Immateriella tillgångar avser uppskjuten skatt på förvärvade kundrelationer. Övrigt avser bland annat uppskjuten skatt på skillnader mellan bokföringsmässiga och planmässiga värden på anläggningstillgångar.

Den uppskjutna skatten är värderad enligt respektive lands gällande skattesats.

Uppskjutna skattefordringar Uppskjutna skatteskulder
MSEK, Moderbolaget Förlust
avdrag*
Struktur-kostnader Finansiella instrument Summa Finansiella instrument
Per 31 december 2014 82 6 0 87 0
Redovisat i resultaträkningen −27 0 0 −27
Redovisat i övrigt totalresultat 0
Valutakursdifferenser 0 0
Per 31 december 2015 54 6 0 60 0
Redovisat i resultaträkningen -36 -1 2 -35 0
Redovisat i övrigt totalresultat 0
Valutakursdifferenser 0 0
Per 31 december 2016 18 4 2 24 0
*Samtliga förlustavdrag i moderbolaget har evig tid.

Uppskjutna skattefordringar och skulder kvittas när det finns en legal kvittningsrätt för aktuella skattefordringar och skatteskulder och när uppskjutna skatter avser samma skattemyndighet. Någon kvittning har inte ägt rum.

Redovisning av förfallotid:

Koncernen Moderbolaget
MSEK 2016 2015 2016 2015
Uppskjutna skattefordringar
Utnyttjas efter mer än 12 månader 30 65 0 30
Utnyttjas inom 12 månader 35 31 24 30
Summa 65 96 24 60
Uppskjutna skatteskulder
Utnyttjas efter mer än 12 månader 96 107
Utnyttjas inom 12 månader 30 10
Summa 126 117 0 0

Nettoförändringen avseende uppskjutna skatter är enligt följande:

Koncernen Moderbolaget
MSEK 2016 2015 2016 2015
Ingående balans -21 17 60 87
Redovisat i resultaträkningen -35 -36 -35 -27
I resultaträkningen redovisad effekt av ändrade skattesatser
Redovisat i övrigt totalresultat 8 -4
Förvärvad skatteskuld -9
Valutakursdifferenser -3 1 0 0
Utgående balans -61 -21 24 60