Not 20 – Aktiekapital, resultat per aktie samt vinstdisposition

Per den 31 december 2016 bestod aktiekapitalet av 46 999 032 (2015: 46 999 032) stycken aktier. Rösträtt är 1 röst per aktie. Alla per bokslutsdagen registrerade aktier är fullt betalda. Kvotvärdet på aktierna den 31 december 2016 är 1,25 kronor per aktie.

Specifikationen över förändring i eget kapital återfinns i rapporten ”Rapport över förändring i eget kapital för koncernen”, vilken följer närmast efter balansräkningen.

Duni har ingen utspädning av aktier för räkenskapsåren 2016 och 2015 då Duni inte haft några utestående konvertibla skuldebrev eller aktieoptioner.

Resultat per aktie för kvarvarande verksamheter, före och efter utspädning

Resultat per aktie för kvarvarande verksamheter före och efter utspädning är beräknade med följande resultat och antal aktier:

2016 2015
Resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare (MSEK) 332 346
Vägt genomsnittligt antal utestående stamaktier (tusental) 46 999 46 999
Resultat per aktie före och efter utspädning (kr per aktie) 7,06 7,37

Resultat per aktie för avvecklade verksamheter, före och efter utspädning

Resultat per aktie för avvecklade verksamheter före och efter utspädning är beräknade med följande resultat och antal aktier:

2016 2015
Resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare (MSEK) 0 4
Vägt genomsnittligt antal utestående stamaktier (tusental) 46 999 46 999
Resultat per aktie före och efter utspädning (kr per aktie) 0,00 0,09
Verksamheterna totalt 7,06 7,45

Vinstdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Balanserat resultat 1 482 977 676
Årets resultat 178 304 100
Kronor 1 661 281 776

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att:

Till aktieägarna utdelas 5,00 kr per aktie, totalt 234 995 160
I ny räkning överförs 1 426 286 616
Kronor 1 661 281 776