Not 21 – Immateriella tillgångar

Koncernen Moderbolaget
MSEK 2016 2015 2016 2015
Goodwill
Anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärden 1 455 1 463 2 053 2 053
Investeringar
Ökning genom rörelsesförvärv 104 1
Försäljningar och utrangeringar
Omräkningsdifferenser 18 -8
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 577 1 455 2 053 2 053
Avskrivningar
Ingående ackumulerade avskrivningar -1 953 -1 853
Årets avskrivningar -100 -100
Försäljningar och utrangeringar
Omräkningsdifferenser
Utgående ackumulerade avskrivningar 0 0 -2 053 -1 953
Utgående bokfört värde 1 577 1 455 0 100
Koncernen Moderbolaget
MSEK 2016 2015 2016 2015
Övriga immateriella anläggningstillgångar, kundrelationer
Anskaffningvärden
Ingående anskaffningsvärden 261 271
Investeringar
Ökning genom rörelsesförvärv 46
Försäljningar och utrangeringar
Omräkningsdifferenser 15 -10
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 322 261 0 0
Avskrivningar
Ingående ackumulerade avskrivningar -41 -15
Årets avskrivningar -29 -27
Försäljningar och utrangeringar
Omklassificeringar
Omräkningsdifferenser -2 1
Utgående ackumulerade avskrivningar -72 -41 0 0
Utgående bokfört värde 250 221 0 0
Koncernen Moderbolaget
MSEK 2016 2015 2016 2015
Varumärken och licenser
Anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärden 64 61 53 50
Investeringar 1 1
Ökning genom rörelseförvärv 1
Försäljningar och utrangeringar -3 -3
Omklassificeringar -14 6 -19 6
Omräkningsdifferenser 1 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 52 64 34 53
Avskrivningar
Ingående ackumulerade avskrivningar -48 -47 -43 -44
Årets avskrivningar -7 -5 -3 -2
Rörelseförvärv 0
Försäljningar och utrangeringar 3 3
Omklassificeringar 17 0 21
Omräkningsdifferenser -1 0
Utgående ackumulerade avskrivningar -39 -48 -25 -43
Utgående bokfört värde 14 16 9 10
Koncernen Moderbolaget
MSEK 2016 2015 2016 2015
Aktiverade utvecklingskostnader
Anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärden 151 146 118 113
Investeringar 12 1 11
Ökning genom rörelseförvärv
Minskning genom avyttring 0 0
Försäljningar och utrangeringar -23 -4 -23 -4
Omklassificeringar 19 9 24 9
Omräkningsdifferenser 1 -2
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 160 151 130 118
Avskrivningar
Ingående ackumulerade avskrivningar -113 -102 -96 -86
Årets avskrivningar -12 -13 -9 -10
Ökning genom avyttring 0 0
Försäljningar och utrangeringar 23 1 23 1
Omklassificeringar -16 -21
Omräkningsdifferenser -1 1
Utgående ackumulerade avskrivningar -120 -113 -103 -96
Nedskrivningar
Ingående ackumulerade nedskrivningar 0 -3 0 -3
Årets nedskrivningar
Utrangering 3 3
Omräkningsdifferenser
Utgående ackumulerade nedskrivningar 0 0 0 0
Utgående bokfört värde 40 38 27 22
Immateriella tillgångar totalt 1 881 1 730 36 132

Som en metod att begränsa utsläppen av koldioxid införde EU 2005 ett system för utsläppsrättigheter. För perioden 2013 till och med 2020 har Rexcell Tissue & Airlaid AB tilldelats totalt 166 246 ton. År 2016 var tilldelningen för Dals Långed 2 196 ton samt för Skåpafors 18 794 ton. Totalt antal utsläppsrätter minskar varje år fram till år 2020 då Dals Långed kommer att ha utsläppsrättigheter motsvarande 2 027 ton per år och Skåpafors 17 349 ton per år. Produktionsanläggningen i Dals Långed är vilande och när det inte sker någon produktion utnyttjas inga utsläppsrätter. Tilldelningen av utsläppsrätter från Länsstyrelsen ligger vilande från 2017, men kan via ansökan återfås fram till år 2020. Totalt har 11 367 ton förbrukats i Skåpafors under 2016, 11 700 ton 2015. Erhållna utsläppsrättigheter redovisas som immateriella tillgångar bokförda till anskaffningsvärdet noll.

Prövning av nedskrivningsbehov för goodwill

Nedskrivningstest av goodwill har utförts vid räkenskapsårens slut 2016-12-31 och 2015-12-31. Vid införande av IFRS har fördelning av koncernens goodwillposter skett genom användande av fördelningsnycklar, se Not 4.2.

År 2016 förvärvades Terinex Siam i Thailand med en förvärvsgoodwill på 104 MSEK. Under 2014 förvärvade Duni Paper+Design Group och det uppstod en förvärvsgoodwill på 197 MSEK. Under 2013 förvärvade Duni tillgångarna i Song Seng Associates Pte Ltd och en förvärvsgoodwill på 50 MSEK uppstod. För mer information, se tidigare årsredovisningar.

Goodwill fördelas på koncernens kassagenererande enheter identifierade per affärsområde enligt nedan:

MSEK 2016 2015
Table Top 1 199 1 199
Consumer 209 199
New Markets 169 58
Summa 1 577 1 455

Prövning av nedskrivningsbehov av goodwill sker årligen samt då indikationer på att nedskrivningsbehov föreligger. Återvinningsbart belopp för kassagenererande enheter fastställs baserat på beräkningar av nyttjandevärden. Beräkningarna utgår från uppskattade framtida kassaflöden före skatt baserade på finansiella prognoser som godkänts av företagsledningen och som täcker innevarande år samt en femårsperiod. Kassaflöden bortom denna period extrapoleras med hjälp av bedömd tillväxttakt. Tillväxttakten överstiger inte den långfristiga tillväxttakten för branschen som helhet.

Tabellen nedan visar vilken tillväxttakt (i genomsnitt) som använts i beräkningen för respektive affärsområde:

 

Tillväxttakt År 1 År 2-5 Bortom prognosperioden
Table Top 4 % 2 % 1 %
Consumer 0 % 3 % 1 %
New Markets 2 % 3 % 1 %

 

Väsentliga antaganden som använts för beräkningar av nyttjandevärden är i huvudsak vinstmarginal, tillväxttakt och nominell diskonteringsränta inom spannet 7,4 % – 10,4 % där den lägre procentsatsen används för affärsområde Table Top (2015: 8,1 % – 10,9 %). Diskonteringsräntan före skatt är använd vid nuvärdeberäkning av uppskattade framtida kassaflöden.

Företagsledningen har fastställt vinstmarginal och tillväxttakt baserat på tidigare resultat och sina förväntningar på marknadsutvecklingen. De diskonteringsräntor som används anges före skatt och återspeglar specifika risker i affärsområdet.

Företagsledningen bedömer att rimligt möjliga förändringar i de väsentliga antaganden som använts i beräkningarna inte skulle ha så stora effekter att de var och en för sig skulle reducera återvinningsvärdet till ett värde som är lägre än det redovisade värdet.