Not 22 – Byggnader, mark och markanläggningar

Koncernen Moderbolaget
MSEK 2016 2015 2016 2015
Byggnader
Anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärden 371 368 120 120
Investeringar 9 11
Ökning genom rörelseförvärv 13
Försäljningar och utrangeringar 0 -2
Omklassificeringar 3 4
Omräkningsdifferenser 11 -10
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 407 371 120 120
Avskrivningar
Ingående ackumulerade avskrivningar -135 -126 -103 -102
Årets avskrivningar -11 -10 -1 0
Rörelseförvärv -4
Försäljningar och utrangeringar 0 0
Omklassificeringar 0 0
Omräkningsdifferenser -1 1
Utgående ackumulerade avskrivningar -151 -135 -103 -103
Nedskrivningar
Ingående ackumulerade nedskrivningar -8 -16 -8 -16
Årets nedskrivningar
Återföring av nedskrivning 8 8
Omräkningsdifferenser
Utgående ackumulerade nedskrivningar -8 -8 -8 -8
Utgående bokfört värde 248 228 8 9
Mark och markanläggningar
Anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärden 50 49 2 2
Investeringar 0 2
Ökning genom rörelseförvärv 10
Försäljningar och utrangeringar  –
Omklassificeringar -1  –
Omräkningsdifferenser 2 -1  –
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 60 50 2  2
Uppskrivningar
Ingående ackumulerade uppskrivningar 0 12 12
Utgående ackumulerade uppskrivningar 0 0 12 12
Nedskrivningar
Ingående ackumulerade nedskrivningar -9 -9
Årets nedskrivningar -9 -9
Återföring av nedskrivning
Omräkningsdifferenser
Utgående ackumulerade nedskrivningar -9 -9 -9 -9
Utgående bokfört värde 51 40 5 5
Byggnader, mark och markanläggningar 299 268 13  14

 

Duni innehar inga byggnader under finansiell leasing.