Not 23 – Maskiner och andra tekniska anläggningar

Koncernen Moderbolaget
MSEK 2016 2015 2016 2015
Anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärden 1 638 1 627 53 50
Investeringar 16 23 2 1
Ökning genom rörelseförvärv 13
Försäljningar och utrangeringar -16 -14 -6 0
Omklassificeringar 126 35 1 2
Omräkningsdifferenser 32 -33
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 807 1 638 49 53
Avskrivningar
Ingående ackumulerade avskrivningar -1 174 -1 126 -42 -38
Årets avskrivningar -79 -79 -3 -3
Rörelseförvärv -11
Försäljningar och utrangeringar 14 8 6 0
Omklassificeringar -6
Omräkningsdifferenser -23 23
Utgående ackumulerade avskrivningar -1 279 -1 174 -39 -42
Nedskrivningar
Ingående ackumulerade nedskrivningar -42 -45 -3
Årets nedskrivningar -2 -3
Återföring av nedskrivning 5
Omklassificering 28  –  –
Omräkningsdifferenser 0 0
Utgående ackumulerade nedskrivningar -14 -42 -3 -3
Utgående bokfört värde 514 422 8 8

Maskiner och andra tekniska anläggningar under finansiell leasing ingår i ovanstående tabell för koncernen med 5 (2015: 5) MSEK i anskaffningsvärde och 2 (2015: 2) MSEK i ackumulerad avskrivning.

Moderbolaget har inga maskiner och andra tekniska anläggningar under finansiell leasing.