Not 24 – Inventarier, verktyg och installationer

Koncernen Moderbolaget
MSEK 2016 2015 2016 2015
Anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärden 296 291 23 23
Investeringar 19 19 0 0
Ökning genom rörelseförvärv 3
Minskning genom avyttring 0
Försäljningar och utrangeringar -5 -6 -4 -2
Omklassificeringar -5 3 1 2
Omräkningsdifferenser 12 -11
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 320 296 21 23
Avskrivningar
Ingående ackumulerade avskrivningar -228 -220 -21 -21
Årets avskrivningar -21 -22 -1 -2
Rörelseförvärv -2
Försäljningar och utrangeringar 5 5 4 2
Ökning genom avyttring 0
Omklassificeringar 9 0
Omräkningsdifferenser -9 9
Utgående ackumulerade avskrivningar -246 -228 -18 -21
Utgående bokfört värde 74 68 2 3