Not 25 – Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

Koncernen Moderbolaget
MSEK 2016 2015 2016 2015
Anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärden 119 69 6 3
Investeringar 122 108 3 22
Ökning genom rörelseförvärv 1 0
Minskning genom avyttring 0 0
Försäljningar 0 0 -1
Omklassificeringar -159 -57 -7 -19
Omräkningsdifferenser 1 -1
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 84 119 1 6
Nedskrivningar
Ingående ackumulerade nedskrivningar -20 -21 0 -1
Årets nedskrivningar
Utrangering av nedskrivning 1 1
Omräkningsdifferenser
Utgående ackumulerade nedskrivningar -20 -20 0 0
Utgående bokfört värde 64 99 1 6