Not 27 – Andra långfristiga fordringar

Koncernen Moderbolaget
MSEK 2016 2015 2016 2015
Lånefordringar 2 2 0 0
Finansiella fordringar hos koncernföretag 1 484 1 436
Summa andra långfristiga fordringar 2 2 1 484 1 436

Lånefordringarna är värderade till upplupet anskaffningsvärde. Lånefordringar löper i huvudsak med rörlig ränta varför verkligt värde bedöms motsvaras av det bokförda värdet.