Not 28 – Kundfordringar och andra fordringar

Koncernen Moderbolaget
MSEK 2016 2015 2016 2015
Kundfordringar 730 660 103 91
Fordringar hos koncernföretag 51 52
Övriga fordringar 80 79 21 19
Kortfristiga finansiella fordringar hos koncernföretag 121 65
Summa kundfordringar och andra fordringar 810 739 296 227

För kreditrisker och exponeringar se Not 3.1.2.

Övriga fordringar ovan avser:

Koncernen Moderbolaget
MSEK 2016 2015 2016 2015
Fordringar på leverantörer 6 11
Momsfordran 32 45 21 19
Factoring 8 7
Övriga fordringar 33 16 0 0
Summa övriga fordringar 80 79 21 19

Kreditexponering:

Koncernen Moderbolaget
MSEK 2016 2015 2016 2015
Kundfordringar ej förfallna eller nedskrivna 673 601 102 89
Kundfordringar förfallna men ej nedskrivna 58 56 2 3
Kundfordringar nedskrivna 23 21 3 1
Reserv för osäkra kundfordringar -23 -18 -3 -1
Totalt kundfordringar 730 660 103 91

Kreditrisken i kundfordringar som varken är förfallna eller nedskrivna bedöms inte vara stor. 40 % (2015: 41 %) av totala kundfordringar ej förfallna eller nedskrivna har rating AA eller högre. Den geografiska spridningen, historiken Duni har om sina kunder samt sannolikheten att alla kunder skulle få eventuella betalningssvårigheter på samma gång, gör att Duni inte ser någon anledning till nedskrivningsbehov i denna kategori. Ingen enskild kundfordran överstiger 4,3 % (2015: 4,9 %) av de totala ej förfallna eller nedskrivna kundfordringarna.

Förfallotid för förfallna men ej nedskrivna kundfordringar:

Koncernen Moderbolaget
MSEK 2016 2015 2016 2015
Mindre än 1 månad 47 44 0 1
1-3 månader 11 12 1 1
3-6 månader 0 0 0 0
Mer än 6 månader 0 0 0 0
Summa 58 56 2 3

Reserven för osäkra kundfordringar uppgick till 23 MSEK per den 31 december 2016 (2015: 24 MSEK). De individuellt bedömda fordringarna där nedskrivningsbehov föreligger avser i huvudsak grossister som oväntat hamnat i en svår ekonomisk situation. Bedömningen har gjorts att en del av fordringarna förväntas kunna återvinnas.

Förfallotid för nedskrivna kundfordringar:

Koncernen Moderbolaget
MSEK 2016 2015 2016 2015
Mindre än 3 månader 4 1 1
3-6 månader 4 5 1
Mer än 6 månader 15 15 1 1
Summa 23 21 3 1

Specifikation över reserv för osäkra kundfordringar:

Koncernen Moderbolaget
MSEK 2016 2015 2016 2015
Vid årets ingång 18 23 1 1
Reservering för osäkra fordringar 10 6 2 0
Fordringar som skrivits bort under året -1 -1 0 0
Återförda outnyttjade belopp -5 -9 0 0
Valutakursdifferenser 1 0
Vid årets utgång 23 18 3 1

Avsättningar till respektive återföringar av reserver för osäkra kundfordringar ingår i posten försäljningskostnader i resultaträkningen.

I övriga kategorier inom kundfordringar och andra fordringar ingår inte några tillgångar för vilka nedskrivningsbehov föreligger.

Den maximala exponeringen för kreditrisk per balansdagen är det verkliga värdet för varje kategori fordringar som nämns ovan. Koncernen har ingen pant som säkerhet.

Redovisade belopp, per valuta, för koncernens kundfordringar:

Koncernen Moderbolaget
MSEK 2016 2015 2016 2015
SEK 28 32 28 31
EUR 492 438 19 15
GBP 71 79
DKK 33 28 33 28
NOK 23 17 23 17
PLN 19 20 0 0
Andra valutor* 63 46 0 0
Summa 730 660 103 91

*Andra valutor avser bland annat CHF, CZK, RUB, SGD, THB, USD mm.