Not 29 – Derivatinstrument

2016 2015
MSEK Tillgång Skuld Tillgång Skuld
Ränteswap – kassaflödessäkring 0 8 7
Valutaterminskontrakt 1 12 4 0
Summa redovisat i balansräkningen 1 20 4 7
Finansiella instrument som omfattas av ramavtal om kvittning 0 0
Summa efter beaktande av ramavtal av kvittning 1 4

Duni använder ränteswappar samt valutaterminskontrakt för att hantera sin valutaexponering. Samtliga derivatinstrument marknadsvärderas och värdeförändringen avseende valutaterminskontrakt redovisas i resultaträkningen medan värdeförändringen på ränteswappar redovisas i övrigt totalresultat. Dotterbolagets siffror överensstämmer med koncernens.

Den maximala exponeringen för kreditrisk på balansdagen är verkligt värde på de derivatinstrument som redovisas som tillgångar i balansräkningen.

Ränteswap

I finanspolicyn skrivs att genomsnittlig ränteperiod skall vara sex månader för den totala låneportföljen med möjlighet till en variation av +/- sex månader.

Duni har valt att säkra viss del av utestående lån med ränteswap, rörlig mot fast ränta. Redovisning av ränteswap klassificeras som en kassaflödessäkring och hanteras som säkringsredovisning enligt IAS 39.

Utestående nominellt belopp per 2016-12-31 är 40 MEUR. Vinster och förluster på ränteswappar per 31 december 2016, som redovisats i säkringsreserven i eget kapital ”Rapport över förändring i eget kapital för koncernen”, kommer kontinuerligt att överföras till finansiella kostnader i resultaträkningen till dess att swappen förfallit.

Valutaterminskontrakt

Valutaterminskontrakt avtalas med avsikten att skydda koncernen mot förändringar i valutakurser genom att kontrakten fastställer den kurs till vilken en tillgång eller skuld i utländsk valuta kommer att realiseras. En ökning eller minskning av det belopp som krävs för att reglera tillgången/skulden kompenseras av en motsvarande värdeförändring av terminskontraktet.

Vägd genomsnittlig löptid för koncernens valutaterminer fördelade efter dess syfte visas i nedanstående tabell:

Genomsnittlig löptid i månader
2016 2015
Valutaterminskontrakt för finansiella tillgångar och skulder 3 1

Marknadsvärdet vid utgången av perioden för dessa terminer uppgår till -11 (2015: 3) MSEK.