Not 30 – Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Koncernen Moderbolaget
MSEK 2016 2015 2016 2015
Förutbetalda hyror 3 3 1 1
Förutbetalda leasingavgifter 1 0
Förutbetalda försäkringar 6 7 0 2
Förutbetalda pensioner 5 5 4 4
Förutbetalda katalogkostnader 8 4 3 2
Övriga poster 8 15 5 5
Totala förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 30 33 13 15