Not 31 – Upplåning

Koncernen Moderbolaget
MSEK 2016 2015 2016 2015
Långfristig
Banklån 659 537 659 537
Checkräkningskredit 14 12 0 0
Summa långfristig upplåning 673 549 659 537

Utestående lånefacilitet förfaller i april 2018, periodförfallet eller så kallad rullning av dragna lån sker dock löpande. Genomsnittlig ränta på banklån var 0,46 % per år (2015: 0,84 % per år).

Dunis exponering, avseende upplåning, för förändringar i ränta och kontraktsenliga tidpunkter för ränteförhandling är vid rapportperiodens slut följande:

MSEK 2016 2015
6 månader eller mindre 0 0
6-12 månader 0 0
Mer än 1 år 659 537
Summa 659 537

Dunis upplåning värderas till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden. Skillnaden mellan det i balansräkningarna för 2016-12-31 redovisade värdena och de nominella värdena utgörs av transaktionskostnader.

Dunis upplupna räntor ligger redovisade som upplupna kostnader. Nedan visas nominella värden exklusive upplupna räntor samt redovisade värden för Dunis upplåning.

Verkliga värden

Nuvarande finansiering

Dunis banklån och checkräkningskredit, uppgående till 673 (2015: 549 ) MSEK löper med rörlig ränta där räntan fastställs vid varje ny låneperiod. Diskonteringseffekten för en så relativt kort tidsperiod är inte väsentlig varför det verkliga värdet motsvaras av det nominella värdet plus upplupen ränta.

2016 2015
MSEK
Redovisat värde Nominellt värde Redovisat värde Nominellt värde
Banklån 659 659 537 537
Checkräkningskredit 14 14 12 12
Leasing 3 3 3 3
Summa 676 676 552 552

Redovisade belopp, per valuta, för koncernens upplåning är följande:

MSEK 2016 2015
EUR 662 540
Andra valutor 14 12
Summa 676 552

Banklån

Duni har en revolving credit facility om nominellt 130 MEUR. Detta lån löper till april 2018. Duni har även en putcall facility om 20 MEUR som löper till maj 2018. Räntesatsen är rörlig och sätts som EURIBOR, fram till nästa rullning plus en marginal.

Checkräkningskredit

Moderbolaget har för koncernen tecknat en checkräkningskredit uppgående till nominellt 89 MSEK.
Utnyttjade beloppet per den 2016-12-31 var 14 MSEK.