Not 32 – Klassificering av finansiella instrument

Koncernen Moderbolaget
MSEK 2016 2015 2016 2015
Tillgångar
Icke finansiella tillgångar
Materiella och immateriella anläggningstillgångar 2 832 2 587 60 162
Uppskjuten skattefordran 65 96 24 60
Övriga finansiella anläggningstillgångar 884 766
Varulager 548 500 96 82
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 30 33 14 15
Summa icke finansiella tillgångar 3 475 3 216 1 078 1 085
Låne- och kundfordringar
Andra långfristiga fordringar 2 2 0 0
Kundfordringar 730 660 103 91
Skattefordringar 14 15 5 5
Övriga fordringar 80 79 21 19
Fordringar hos koncernföretag 1 656 1 553
Likvida medel / Kassa och bank 186 203 119 144
Summa låne- och kundfordringar 1 012 958 1 904 1 812
Tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen
Derivatinstrument 1 4 1 4
Summa tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen 1 4 1 4
Summa tillgångar 4 487 4 178 2 983 2 901

Duni har inga tillgångar vilka klassificeras som ”Derivat som används för säkringsändamål” samt ”Tillgängliga för försäljning”.

Koncernen Moderbolaget
MSEK 2016 2015 2016 2015
Skulder
Icke finansiella skulder
Uppskjuten skatteskuld 126 117
Avsättning till pensioner 268 236 100 104
Avsättning till omstruktureringsreserv 12 10 6 3
Summa icke finansiella skulder 406 363 106 107
Skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde
Checkräkningskredit 14 12 0 0
Banklån 659 537 659 537
Leverantörsskulder 373 352 64 62
Skatteskulder 25 66
Övriga skulder 81 89 15 11
Skulder till koncernbolag 305 292
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 423 406 70 82
Summa skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde 1 575 1 462 1 113 984
Derivat som används för säkringsändamål
Derivatinstrument 8 7 8 7
Summa derivat som används för säkringsändamål 8 7 8 7
Skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen
Derivatinstrument 12 0 12 0
Summa skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen 12 0 12 0
Summa skulder 2 001 1 832 1 239 1 099