Not 34 – Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

  Koncernen Moderbolaget
MSEK 2016 2015 2016 2015
Upplupna kostnader till personal 116 130 27 36
Upplupna räntekostnader 0 0 0 0
Upplupna kostnadsfakturor 81 78 18 23
Upplupna skulder till kunder 201 174 19 20
Övriga poster 24 25 5 3
Totala upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 423 406 70 82