Not 36 – Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

  Koncernen Moderbolaget
MSEK 2016 2015 2016 2015
Avskrivningar 160 158 117 118
Nedskrivningar lager -4 2
Omstruktureringar -15 6 3 2
Avsättning till pensioner -1 -18 4 4
Värdeförändring derivat 0 0
Övrigt -3 3 -2 3
Avvecklade verksamheter 0
Summa 141 149 118 129