Not 37 – Åtaganden

Operationella leasingavtal

Duni hyr ett antal kontor och lagerlokaler samt personbilar i huvudsak till försäljningsorganisationen. Därutöver hyrs ett antal maskiner i produktionsverksamheten. Avtalen avser ej uppsägningsbara operationella leasingavtal. Leasingavtalen har olika villkor, indexklausuler och rätt till förlängning. Villkoren är marknadsmässiga vad avser såväl priser som avtalslängd.

Nominella värdet av framtida minimileasingavgifter, avseende icke uppsägningsbara leasingavtal fördelar sig enligt följande:

Koncernen Moderbolaget
MSEK 2016 2015 2016 2015
Förfaller till betalning inom ett år 60 55 19 9
Förfaller till betalning senare än ett men inom fem år 130 119 12 9
Förfaller till betalning senare än fem år 61 14
Summa 251 188 31 18
Därav leasingkontrakt tecknade under året 42 34 10 15

 

Totala kostnader avseende operationella leasingavtal uppgår under året till 72 (2015: 77) MSEK i koncernen samt 22 (2015: 22) MSEK i moderbolaget.

Finansiella leasingavtal

Nominella värdet av framtida minimileasingavgifter, avseende icke uppsägningsbara leasingavtal fördelar sig enligt följande:

Koncernen Moderbolaget
MSEK 2016 2015 2016 2015
Förfaller till betalning inom ett år 1 2
Förfaller till betalning senare än ett men inom fem år 6 6
Förfaller till betalning senare än fem år 6 0
Summa 13 9 0 0
Nuvärdet av framtida leasingavgifter 13 9 0 0