Not 38 – Rörelseförvärv

Den 17 augusti 2016 förvärvade Duni totalt 60 % av aktierna i det thailändska bolaget Terinex Siam Co. Ltd., en marknadsledande tillverkare och leverantör av servetter och engångsprodukter för mat. Terinex Siam riktar sig till HoReCa-marknaden i Sydostasien med nyckelmarknader i främst Thailand, Singapore och Australien. Sortimentet omfattar servetter och engångsförpackningar för mat liksom koppunderlägg och aluminiumfolie.

Fastställd förvärvsanalys per 31 december 2016:
Förvärvade nettotillgångar TSEK, verkligt värde
Immateriella anläggningstillgångar 46 355
Materiella anläggningstillgångar 23 028
Andra långfristiga fordringar 132
Andra finansiella fordringar 496
Latent skattefordran/skuld, netto -9 067
Aktuell skatt -1 995
Varulager 12 069
Kundfordringar 10 382
Andra kortfristiga fordringar 1 655
Förutbetalda intäkter och kostnader, netto -1 801
Likvida medel 10 325
Leverantörsskulder -1 795
Andra kortfristiga skulder -5 370
Förvärvade identifierbara nettotillgångar 84 413
Innehav utan bestämmande inflytande -75 471
Goodwill 104 265
Förvärvade nettotillgångar 113 207

Terinex Siam har drygt 100 anställda inom produktion, logistik och försäljning. Bolaget är baserat i utkanten av Bangkok och omsatte 2015 345 MTHB med en rörelsemarginal på drygt 20 %. Förvärvet konsolideras i affärsområde New Markets.

Duni förvärvade 49 % av aktierna direkt och 11 % av aktierna indirekt via ett samarbetsbolag i Thailand. Köpeskillingen på 462 MTHB betalades kontant i samband med övertagandet och Dunis nettoskuld belastades med 113 MSEK, vilket ryms inom nuvarande låneavtal. Förvärvskostnaderna belastar årets resultat under posten övriga rörelsekostnader och uppgår till 5 MSEK. Moderbolaget redovisar enligt RFR2 dessa kostnader som finansiella anläggningstillgångar.

Duni har valt att redovisa innehav utan bestämmande inflytande till verkligt värde. För mer information om redovisningsprinciper se not 2. Det verkliga värdet på 100 % av nettotillgångarna uppgår till 84 MSEK. Immateriella anläggningstillgångar består främst av kundkontrakt. Goodwillen motsvaras av synergieffekter inom inköp samt att Duni nu får en produktionsanläggning i Asien. Duni tillsammans med Terinex Siam kommer att kunna dra nytta av existerande/överlappande distributionskanaler och gemensamt utveckla sortiments- och kundportföljen. Ingen del av redovisad goodwill eller immateriella anläggningstillgångar förväntas vara avdragsgill i inkomstbeskattningen.

Kundfordringar och andra kortfristiga fordringar motsvarar de avtalsenliga beloppen då alla kundfordringar och övriga kortfristiga fordringar förväntas kunna drivas in.

Terinex Siam har för perioden 1 augusti – 31 december 2016 bidragit med 36 MSEK till koncernens nettoförsäljning samt 5 MSEK i resultat efter skatt och avskrivningar på kundrelationer men före minoritet. Minoritetens andel av resultatet uppgår till 2 MSEK. Om Terinex Siam skulle ha konsoliderats från den 1 januari 2016 skulle Dunis resultaträkning visa ytterligare intäkter på 47 MSEK samt 5 MSEK i resultat efter skatt och avskrivningar på kundrelationer men före minoritet.

 

Kassaflödespåverkan – förvärv av dotterbolag, MSEK 2016
Kontant köpeskilling -113
Avgår: likvida medel 10
Betald köpeskilling -103
Tilläggsköpeskilling Duni Song Seng* -21
Total kassaflödespåverkan -124
* Under året har tilläggsköpeskilling för Duni Song Seng, som förvärvades år 2013, utbetalats.

 

Under räkenskapsåret 2015-01-01 – 2015-12-31 har inga rörelseförvärv skett.