Not 5 – Segmentinformation

Företagsledningen har fastställt rörelsesegmenten baserat på den information som behandlas av den strategiska styrgruppen och som används för att fatta strategiska beslut. Sedan den 1 januari 2014 är verksamheten i Duni indelad i fem rörelsesegment.

Den strategiska styrgruppen bedömer och utvärderar verksamheten utifrån rörelsegrenar som är indelade för att de är utsatta för gemensamma risker och möjligheter. Duni betraktar rörelsegrenarna Table Top, Meal Service, Consumer, New Markets och Materials & Services som rörelsesegment vilka internt inom Duni benämns som affärsområden.

Affärsområde Table Top erbjuder Dunis koncept och produkter främst till hotell, restaurang och catering. Table Top marknadsför i huvudsak servetter, dukar och ljus för det dukade bordet.

Affärsområde Meal Service erbjuder koncept för måltidsförpackningar och serveringsprodukter för exempelvis take-away, färsk färdigmat och catering av olika slag. Kunder är huvudsakligen företag med verksamhet inom restaurang, catering eller matproduktion.

Affärsområde Consumer erbjuder konsumentprodukter till främst detaljhandeln i Europa. Kunderna utgörs av dagligvarukedjor men även andra kanaler såsom olika typer av fackhandel exempelvis trädgårdsmarknader, inredningsbutiker och ”gör-det-själv”-butiker.

Affärsområde New Markets erbjuder Dunis koncept av attraktiva kvalitetsprodukter och koncept för bordsdukning samt förpackningar med inriktning på nya marknader utanför Europa. Förutom kundsegment såsom hotell, restaurang och catering så riktar affärsområdet även erbjudande till detaljhandeln.

Affärsområde Materials & Services utgörs av de delar som inte inryms under de övriga affärsområdena. Till största delen innehåller affärsområdet externförsäljning av tissue. Produktionen av hygienprodukter upphörde i slutet av mars 2015 och ingår därmed inte längre i affärsområdet. Istället redovisas hygienverksamheten som avvecklad verksamhet. Affärsområdets samt koncernens resultaträkningar har räknats om och innehåller endast kvarvarande verksamheter. Hygienförsäljningen utgjorde tidigare cirka 90 % av Materials & Services.

Affärsområdena med undantag för Materials & Services har i stor utsträckning ett gemensamt produktsortiment. Design- och förpackningslösningar anpassas dock för att passa de olika försäljningskanalerna. Produktion och supportfunktioner delas i stor utsträckning av de båda affärsområdena. Försäljning mellan segment sker på marknadsmässiga villkor.

Gemensamma kostnader har fördelats på estimerat utnyttjande av resurserna vilket normalt överensstämmer med de faktiska verksamhetsvolymerna. Den goodwill som redovisats i det tidigare affärsområdet Professional har, mot bakrund av goodwillens ursprung, i allt väsentligt allokerats till Table Top medan den goodwill som var hänförlig till förvärvet av Song Seng och Terinex Siam har allokerats till New Markets.

Den strategiska styrgruppen i Duni motsvarar koncernledningen som fattar beslut om resursfördelningen inom Duni och som utvärderar verksamhetens resultat. Dunis koncernledning följer verksamheten uppdelad på de fem affärsområdena som utvärderas och styrs utifrån det operativa rörelseresultatet vilket innebär redovisat rörelseresultat före omstruktureringskostnader, orealiserade värderingseffekter av valutaderivat, verkligt värde allokeringar och avskrivningar av immateriella tillgångar som är identifierade i samband med rörelseförvärv. Ränteintäkter och räntekostnader fördelas inte på segmenten, eftersom de påverkas av åtgärder som vidtas av den centrala finansförvaltningen, som handhar koncernens kassalikviditet.

Rörelsesegment

2016, MSEK Table Top Meal Service Consumer New Markets Materials & Services Ofördelat TOTALT*
Totala intäkter 2 293 666 1 067 220 680 4 926
Intäkter från andra segment 28 628 656
Intäkter från externa kunder 2 293 666 1 039 220 52 0 4 271
Operativt resultat 369 41 65 23 4 502
Jämförelsestörande poster -5 -2 -27 -4 0 -38
Redovisat rörelseresultat 364 39 38 19 4 0 463
Finansiella intäkter 1
Finansiella kostnader -23
Inkomstskatt -107
Årets resultat 334
Summa tillgångar 2 804 187 1 172 291 33 0 4 487
Summa skulder 794 104 338 72 16 676 2 001
Investeringar 118 6 46 26 4 0 200
Avskrivningar 74 7 68 9 2 0 159
* För 2016 är det ingen skillnad mellan Totalt och kvarvarande verksamheter.

 

 

2015, MSEK Table Top Meal Service Consumer New Markets Materials & Services Ofördelat Kvarvarande verksamheter Avvecklade verksamheter TOTALT
Totala intäkter 2 266 616 1 070 207 654 4 813 83 4 896
Intäkter från andra segment 0 7 606 613 0 613
Intäkter från externa kunder 2 266 616 1 063 207 48 0 4 200 83 4 283
Operativt resultat 392 33 84 15 4 528 5 533
Jämförelsestörande poster -4 1 -31 -3 0 -37 -1 -38
Redovisat rörelseresultat 388 34 53 12 4 0 490 5 495
Finansiella intäkter 2 0 2
Finansiella kostnader -33 0 -33
Inkomstskatt -113 -1 -114
Årets resultat 346 4 350
Summa tillgångar 2 657 183 1 128 169 41 4 178
Summa skulder 796 70 316 70 28 553 1 833
Investeringar 102 7 42 3 4 158
Avskrivningar 73 7 68 5 2 155

Duni styr sin verksamhet utifrån det som i Duni benämns operativt resultat. Det operativa resultatet avser rörelseresultat före omstruktureringskostnader, orealiserade värderingseffekter av valutaderivat, verkligt värde allokeringar och avskrivningar av immateriella tillgångar som är identifierade i samband med rörelseförvärv. Se tabell nedan för dessa poster.

MSEK 2016 2015
Jämförelsestörande poster
Operativt resultat 502 528
Omstruktureringskostnader -10 -11
Orealiserade värdeförändringar av derivatinstrument
Avskrivningar på immateriella tillgångar identifierade i samband med rörelseförvärv -27 -27
Verkligt värde allokeringar i samband med rörelseförvärv -1
Redovisat rörelseresultat 463 490

De tillgångar och skulder som ingår i respektive affärsområde innefattar allt operativt kapital som används, huvudsakligen varulager, kundfordringar och leverantörsskulder. Därutöver har vissa tillgångar som är gemensamma, framförallt anläggningstillgångar, fördelats. Finansiella skulder, exklusive leverantörsskulder och derivatinstrument, har Duni valt att lägga ofördelat. Se även tabell över ofördelade skulder nedan samt Not 4.2.

MSEK 2016 2015
Ofördelade skulder
Checkräkningskredit 14 12
Leasing 3 3
Banklån 659 537
Summa ofördelade skulder 676 553

Totala intäkter från externa kunder fördelat på produktgrupper:

MSEK 2016 2015
Produktgrupper
Servetter 2 160 2 113
Bordsdukar 852 870
Ljus 179 187
Serveringsprodukter 421 439
Förpackningslösningar 372 336
Övrigt 286 255
Intäkter från externa kunder, kvarvarande verksamheter 4 271 4 200
Intäkter från avvecklade verksamheter 0 83
Totala intäkter 4 271 4 283

Totala intäkter från externa kunder fördelat på geografiska områden:

MSEK 2016 2015
Intäkter
Sverige 318 317
Övriga Norden 493 486
Tyskland 1 368 1 368
Övriga centrala Europa 1 200 1 204
Södra och östra Europa 642 594
Övriga världen 249 231
Intäkter från externa kunder, kvarvarande verksamheter 4 271 4 200
Intäkter från avvecklade verksamheter 0 83
Totala intäkter 4 271 4 283

Totala immateriella och materiella anläggningstillgångar fördelat på geografiska områden:

MSEK 2016 2015
Immateriella och materiella anläggningstillgångar
Sverige 1 532 1 489
Tyskland 918 901
Övriga centrala Europa 2 1
Södra och östra Europa 118 113
Övriga världen 262 82
Summa immateriella och materiella anläggningstillgångar 2 832 2 587

Moderbolagets uppdelning av nettoomsättningen på rörelsesegment samt geografiska områden:

Moderbolag, MSEK 2016 2015
Rörelsesegment
Table Top 563 600
Meal Service 364 354
Consumer 178 199
New Markets 28 32
Materials & Services 7 7
Summa nettoomsättning 1 140 1 191
Moderbolag, MSEK 2016 2015
Geografiska områden
Norden 728 723
Centrala Europa 273 327
Södra och östra Europa 139 141
Övriga världen 0 0
Summa nettoomsättning 1 140 1 191