Not 6 – Inköp och försäljning mellan koncernbolag

Inköp och försäljning mellan koncernföretag uppgick till 2 884 (2015: 2 871) MSEK. Moderbolaget har sålt varor till dotterbolag för 385 (2015: 439) MSEK och köpt varor från dotterbolag till ett värde av 673 (2015: 687) MSEK. Vid inköp och försäljning mellan koncernföretag tillämpas samma principer för prissättning som vid transaktioner med externa parter.