Not 7 – Kostnader fördelade per kostnadsslag

I koncernens resultaträkning är kostnaderna grupperade per funktion. Nedan lämnas upplysning om väsentliga kostnadsslag.

    Koncernen
MSEK Not 2016 2015
Förändring av lager av färdiga produkter och produkter i arbete 724 717
Råmaterial och förbrukningsmaterial 932 880
Kostnad för ersättning till anställda 13 1 003 984
Av- och nedskrivningar 8 159 156
Övriga kostnader 999 985
Summa kvarvarande rörelsekostnader 3 817 3 722
Summa avvecklade rörelsekostnader 77

Övriga kostnader avser kostnader för fastigheter, hyror, logistik, marknadsföring, resekostnader etc.