Not 8 – Avskrivningar

Avskrivningar Koncernen Moderbolaget
MSEK 2016 2015 2016 2015
Goodwill 100 100
Kundrelationer 29 27
Aktiverade utvecklingskostnader 12 13 9 10
Varumärken och licenser 7 5 3 2
Byggnader och markanläggningar 11 10 1 0
Maskiner och inventarier 100 101 4 5
Totala avskrivningar kvarvarande verksamheter 159 156 117 119
Totala avskrivningar avvecklade verksamheter 0

Avskrivningarna ingår i kostnaden för respektive funktion enligt följande:

  Koncernen Moderbolaget
MSEK 2016 2015 2016 2015
Kostnad för sålda varor 96 95 3 2
Försäljningskostnader 7 7
Administrationskostnader 27 26 15 15
Forsknings- och utvecklingskostnader 0 1 0 1
Övriga rörelsekostnader 29 27 100 100
Totala avskrivningar 159 156 117 119

Avskrivningar som redovisas under rubriken övriga rörelsekostnader för moderbolaget i tabellen ovan avser i sin helhet avskrivningar på goodwill.

Nedskrivningar  Koncernen Moderbolaget
MSEK  2016 2015  2016 2015
Aktiverade utvecklingskostnader
Byggnader och markanläggningar 1 1
Maskiner och inventarier 2 3
Pågående nyanläggningr och förskott avseende materiella anläggningstillgångar
Totala nedskrivningar 0 3 0 4

Samtliga nedskrivningar avser kvarvarande verksamheter.

Nedskrivningar ingår i kostnaden för respektive funktion enligt följande:

Koncernen Moderbolaget
MSEK 2016 2015 2016 2015
Försäljningskostnader
Övriga rörelsekostnader 3 4
Totala nedskrivningar 0 3 0 4