Not 9 – Omstruktureringskostnad – Avsättning till omstruktureringsreserv

Omstruktureringskostnaderna uppgår till 10 (11) MSEK. Dessa avser i huvudsak organisationsförändringar och effektiviseringar inom produktionen i Tyskland samt inom försäljning i Norden. Detta är en del av det program som startade under 2015 och som nu har slutförts.

Omstruktureringskostnaderna ingår i respektive funktion enligt följande:

Koncernen Moderbolaget
MSEK 2016 2015 2016 2015
Kostnad för sålda varor 3 5 0 0
Försäljningskostnader 1 7 1 1
Administrationskostnader 7 4 5 3
Övriga rörelsekostnader 0 -6 0 -5
Total omstruktureringskostnad 10 11 6 -1

Avsättning till omstruktureringsreserv:

Koncernen Moderbolaget
MSEK 2016 2015 2016 2015
Ingående balans omstruktureringsreserv 10 4 3 1
Utnyttjade reserver -9 -10 -3 -1
Återföring av reserv 0 -1 0 -1
Årets avsättningar 10 17 6 4
Utgående balans omstruktureringsreserv 12  10 6 3
Varav kort del 12 10 6 3