Nyckeltalsdefinitioner

Antal anställda
Antalet anställda vid periodens slut.

Avkastning på eget kapital
Periodens resultat som procentandel av eget kapital.

Avkastning på sysselsatt kapital
Rörelseresultat som procentandel av sysselsatt kapital.

Bruttomarginal
Bruttoresultat som procentandel av försäljning.

EBIT
Redovisat rörelseresultat.

EBIT marginal
EBIT som procentandel av försäljning.

EBITA
Rörelseresultat före avskrivningar av immateriella tillgångar.

EBITA marginal
EBITA som procentandel av försäljning.

EBITDA
Rörelseresultat före av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar.

EBITDA marginal
EBITDA som procentandel av försäljning.

Kostnad för sålda varor
Kostnad för sålda varor, inklusive produktions- och logistikkostnader.

Operativt resultat
Rörelseresultat justerat för omstruktureringskostnader, orealiserade värderingseffekter av valutaderivat, verkligt värde allokeringar och avskrivningar av immateriella tillgångar som är identifierade i samband med förvärv.

P/E tal
Aktuell aktiekurs i förhållande till vinst per aktie.

Räntebärande nettoskuld
Räntebärande skulder och pensioner minskat med likvida medel och räntebärande fordringar.

Skuldsättningsgrad 
Räntebärande nettoskuld i förhållande till totalt eget kapital.

Sysselsatt kapital
Icke räntebärande anläggningstillgångar och omsättningstillgångar, exklusive uppskjuten skattefordran, med avdrag för icke räntebärande skulder.

Valutajusterad
Siffor som justerats för effekter av valutakursdifferenser i samband med konsolidering. 2016 års siffror beräknade med 2015 års valutakurser. Effekter av omsättning av balansposter ingår inte.

Vinst per aktie
Resultatet för perioden delat med det genomsnittliga antalet aktier.