Femårsöversikt, balansräkning, koncernen

MSEK 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31
TILLGÅNGAR
Goodwill 1 577 1 455 1 463 1 249 1 199
Övriga immateriella anläggningstillgångar 304 275 311 78 51
Materiella anläggningstillgångar 951 857 851 723 744
Finansiella anläggningstillgångar 67 98 140 180 219
Summa anläggningstillgångar 2 899 2 684 2 765 2 230 2 213
Varulager 548 500 503 434 387
Kundfordringar 730 660 743 658 624
Övriga fordringar 124 131 69 148 126
Likvida medel 186 203 205 225 181
Summa omsättningstillgångar 1 588 1 494 1 563 1 465 1 318
SUMMA TILLGÅNGAR 4 487 4 178 4 328 3 695 3 531
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 2 406 2 345 2 193 2 099 1 985
Innehav utan bestämmande inflytande 80
Totalt eget kapital 2 486 2 345 2 193 2 099 1 985
Långfristiga finansiella skulder 676 552 11 492 576
Övriga långfristiga skulder 402 360 394 263 275
Summa långfristiga skulder 1 079 912 405 755 851
Leverantörsskulder 373 352 341 348 301
Kortfristiga finansiella skulder 818
Övriga kortfristiga skulder 549 568 572 493 394
Summa kortfristiga skulder 922 920 1 731 841 695
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 4 487 4 178 4 328 3 695 3 531