Balansräkning, koncernen

MSEK Not 2016-12-31 2015-12-31
TILLGÅNGAR 1, 2, 3, 4, 5
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 21
Goodwill 1 577 1 455
Kundrelationer 250 221
Aktiverade utvecklingskostnader 40 38
Varumärken och licenser 14 16
Summa immateriella anläggningstillgångar 1 881 1 730
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader, mark och markanläggningar 22 299 268
Maskiner och andra tekniska anläggningar 23 514 422
Inventarier, verktyg och installationer 24 74 68
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar 25 64 99
Summa materiella anläggningstillgångar 951 857
Finansiella anläggningstillgångar
Uppskjuten skattefordran 19 65 96
Andra långfristiga fordringar 27 2 2
Summa finansiella anläggningstillgångar 67 98
Summa anläggningstillgångar 2 899 2 684
Omsättningstillgångar
Varulager 10
Råvaror och förnödenheter 146 133
Varor under tillverkning 6 7
Färdigvarulager och handelsvaror 384 354
Förskott till leverantörer 11 6
Summa varulager 548 500
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 28 730 660
Derivatinstrument 29 1 4
Skattefordringar 14 15
Övriga fordringar 28 80 79
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 30 30 33
Summa kortfristiga fordringar 855 790
Likvida medel 186 203
Summa omsättningstillgångar 1 588 1 494
SUMMA TILLGÅNGAR 32 4 487 4 178
EGET KAPITAL OCH SKULDER 1, 2, 3, 4, 5
Eget kapital
Aktiekapital 20 59 59
Övrigt tillskjutet kapital 1 681 1 681
Reserver 59 66
Balanserad vinst inklusive årets resultat 606 539
Summa eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 2 406 2 345
Innehav utan bestämmande inflytande 80
Totalt eget kapital 2 486 2 345
Långfristiga skulder
Checkräkningskredit 31 14 12
Banklån 31 659 537
Finansiell leasingskuld 3 3
Derivatinstrument 29 8 7
Uppskjuten skatteskuld 19 126 117
Avsättningar till pensioner 33 268 236
Summa långfristiga skulder 1 079 912
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 373 352
Skatteskulder 25 66
Derivatinstrument 29 12 0
Övriga skulder 78 86
Avsättning till omstruktureringsreserv 9 12 10
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 34 423 406
Summa kortfristiga skulder 922 920
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 32, 35 4 487 4 178