Förändring av eget kapital i moderbolaget

MSEK Aktie- kapital Reserv-fond Omräknings-reserv Kassaflödes-reserv Uppskriv-ningsfond Fritt eget kapital Summa eget kapital
Ingående balans 2015-01-01 59 11 4 −5 13 1 811 1 891
Totalresultat
Årets totalresultat 3 −1 121 123
Summa årets totalresultat 0 0 3 −1 121 123
Transaktioner med ägare
Utdelning till aktieägare avseende 2014 −211 −211
Totala transaktioner med ägare 0 0 0 0 0 −211 −211
Ingående balans 2016-01-01 59 11 7 -7 13 1 719 1 802
Totalresultat
Årets totalresultat -1 178 178
Summa årets totalresultat 0 0 0 -1 0 178 178
Transaktioner med ägare
Utdelning till aktieägare avseende 2015 -235 -235
Totala transaktioner med ägare 0 0 0 0 0 -235 -235
Utgående balans 2016-12-31 59 11 7 -7 13 1 661 1 744

Ackumulerade omräkningsdifferenser i moderbolaget som redovisats direkt mot eget kapital uppgår till 32 MSEK (2015: 33).