Rapport över förändring i eget kapital för koncernen

Hänförligt till Moderbolagets aktieägare
MSEK Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Övriga reserver Kassaflödes-reserv Verkligt värde reserv* Balanserad vinst inkl årets resultat Innehav utan bestämmande inflytande Summa eget kapital
Ingående balans 2015-01-01 59 1 681 55 -5 13 389 2 193
Totalresultat
Årets resultat 4 -1 361 364
Summa årets totalresultat 0 0 4 -1 0 361 364
Transaktioner med ägare
Utdelning till aktieägare avseende 2014 -211 -211
Totala transaktioner med ägare 0 0 0 0 0 211 211
Ingående balans 2016-01-01 59 1 681 59 -6 13 539 2 345
Totalresultat
Årets resultat -6 -1 302 5 300
Summa årets totalresultat 0 0 -6 -1 0 302 5 300
Innehav utan bestämmande inflytande som uppkommit vid förvärv av dotterbolag 0 0 0 0 0 0 75 75
Transaktioner med ägare
Utdelning till aktieägare avseende 2015 -235 -235
Totala transaktioner med ägare 0 0 0 0 0 -235 0 -235
Utgående balans 2016-12-31 59 1 681 53 -7 13 606 80 2 486

* Verkligt värde reserv avser omvärdering av mark enligt tidigare redovisningsprinciper. Det omvärderade beloppet antogs som anskaffningsvärde i enlighet med övergångsreglerna i IFRS 1.