Kassaflödesanalys för koncernen

MSEK Not 2016 2015
Kassaflöde från den löpande verksamheten:
Rörelseresultat från kvarvarande verksamheter 463 490
Rörelseresultat från avvecklade verksamheter 5
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 36 141 149
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, avvecklade verksamheter 0
Erhållen ränta 1 2
Erlagd ränta -11 -13
Betald inkomstskatt -117 -44
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 478 589
Förändringar av rörelsekapital:
Ökning(-)/minskning(+) av varulager -18 -23
Ökning(-)/minskning(+) av kundfordringar -42 18
Ökning(-)/minskning(+) av fordringar 6 -16
Ökning(+)/minskning(-) av leverantörsskulder 9 51
Ökning(+)/minskning(-) av kortfristiga skulder 14 -6
Avvecklade verksamheter förändring rörelsekapital 11
Kassaflöde från den löpande verksamheten 446 623
Kassaflöde använt i investeringsverksamheten:
Förvärv av materiella anläggningstillgångar 22, 23, 24, 25 -166 -162
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -12 -2
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 3 3
Föräljning av immateriella anläggningstillgångar 0 0
Förvärv av dotterbolag 38 -124
Förändring av andra långfristiga skulder 0 0
Kassaflöde använt i investeringsverksamheten -300 -161
Kassaflöde använt i finansieringsverksamheten:
Utdelning till aktieägare -235 -211
Nettoförändring checkräkningskredit och övriga finansiella skulder -9 1
Amortering av skuld -191 -382
Upptagna lån 277 130
Kassaflöde använt i finansieringsverksamheten -159 -462
Årets kassaflöde -12 0
Likvida medel vid årets ingång 203 205
Kursdifferens i likvida medel -6 -2
Likvida medel vid årets utgång 186 203