Rapport över totalresultat för moderbolaget

MSEK 2016 2015
Årets resultat 178 121
Övrigt totalresultat*
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen:
Periodens omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska verksamheter** 0 3
Kassaflödessäkring -1 -1
Årets övriga totalresultat, netto efter skatt -1 2
Årets summa totalresultat 178 123
Årets summa totalresultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 178 123

* Moderbolaget har inget totalresultat klassificerat som; poster som inte ska återföras i resultaträkningen.

**Avser en turkisk filial vilken inte har någon skatteeffekt.