Resultaträkning, moderbolaget

MSEK Not* 2016 2015
Intäkter 5, 6 1 140 1 191
Kostnad för sålda varor 6, 8, 9, 10 -1 023 -1 046
Bruttoresultat 117 145
Försäljningskostnader 8, 9 -121 -122
Administrationskostnader 8, 9, 11 -158 -154
Forsknings- och utvecklingskostnader 8 -5 -6
Övriga rörelseintäkter 14 256 244
Övriga rörelsekostnader 8, 15 -151 -164
Rörelseresultat 16 -63 -57
Resultat från finansiella poster 16, 17
Intäkter från andelar i koncernföretag 18 273 198
Övriga ränteintäkter och liknande intäkter 25 32
Räntekostnader och liknande kostnader -22 -25
Finansiella poster netto 277 205
Resultat efter finansiella poster 214 148
Skatt på årets resultat 19 -35 -27
Årets resultat 178 121