Balansräkning, moderbolaget

MSEK Not 2016-12-31 2015-12-31
TILLGÅNGAR 1, 2, 3, 4, 5
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 21
Goodwill 0 100
Aktiverade utvecklingskostnader 27 22
Varumärken och licenser 9 10
Summa immateriella anläggningstillgångar 36 132
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader, mark och markanläggningar 22 13 14
Maskiner och andra tekniska anläggningar 23 8 8
Inventarier, verktyg och installationer 24 2 3
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar 25 1 6
Summa materiella anläggningstillgångar 24 30
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 26, 38 884 766
Uppskjuten skattefordran 19 24 60
Andra långfristiga fordringar, internt 27 1 484 1 436
Summa finansiella anläggningstillgångar 2 392 2 262
Summa anläggningstillgångar 2 452 2 424
Omsättningstillgångar
Varulager 10
Varor under tillverkning 0 0
Färdigvarulager och handelsvaror 89 78
Förskott till leverantörer 7 4
Summa varulager 96 82
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 28 103 91
Derivatinstrument 29 1 4
Fordringar hos koncernföretag 28 51 52
Skattefordringar 5 5
Övriga fordringar 28 21 19
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 30 14 15
Summa kortfristiga fordringar 196 187
Kortfristiga finansiella fordringar hos koncernföretag 28 121 65
Kassa och bank 119 144
Summa omsättningstillgångar 240 477
SUMMA TILLGÅNGAR 32 2 983 2 901
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 20 59 59
Reservfond 11 11
Uppskrivningsfond 13 13
Summa bundet eget kapital 83 83
Fritt eget kapital
Balanserad vinst 1 483 1 598
Årets resultat 178 121
Summa fritt eget kapital 1 661 1 719
Summa eget kapital 1 744 1 802
Avsättningar
Avsättningar till pensioner 33 100 104
Summa avsättningar 100 104
Långfristiga skulder
Banklån 31 659 537
Derivatinstrument 29 8 7
Summa långfristiga skulder 667 544
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 64 62
Skulder till koncernbolag 305 292
Derivatinstrument 29 12 0
Övriga skulder 15 11
Avsättning till omstruktureringsreserv 9 6 3
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 34 70 82
Summa kortfristiga skulder 472 451
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 32, 35 2 983 2 901