Kassaflödesanalys för moderbolaget

MSEK Not 2016 2015
Kassaflöde från den löpande verksamheten:
Rörelseresultat -63 -57
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 36 118 129
Erhållen ränta 25 32
Erhållna utdelningar 159 127
Erlagd ränta -7 -25
Betald inkomstskatt 0 0
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 232 206
Förändring av rörelsekapital:
Ökning(-)/minskning(+) av varulager -10 10
Ökning(-)/minskning(+) av kundfordringar -14 -12
Ökning(-)/minskning(+) av fordringar -7 -11
Ökning(+)/minskning(-) av leverantörsskulder 16 1
Ökning(+)/minskning(-) av kortfristiga skulder -1 0
Kassaflöde från den löpande verksamheten -16 -12
Kassaflöde använt i investeringsverksamheten:
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar 21 -11 -15
Förvärv av materiella anläggningstillgångar 22, 23, 24, 25 -5 -11
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0 0
Förändring i nettoutlåning till koncernbolag 15 301
Förändring av icke räntebärande fordringar 0 0
Förvärv av dotterbolag -117
Förändring av räntebärande fordringar 1 0
Kassaflöde använt i investeringsverksamheten -116 275
Kassaflöde använt i finansieringsverksamheten:
Utdelning till aktieägare -235 -211
Nettoförändring checkräkningskredit och övriga finansiella skulder 24 -2
Amortering av skuld -191 -382
Upptagna lån 277 130
Kassaflöde använt i finansieringsverksamheten -125 -465
Årets kassaflöde -25 4
Likvida medel vid årets ingång 144 140
Likvida medel vid årets utgång 119 144