Kassaflödesanalys för moderbolaget

MSEK Not 2016 2015
Kassaflöde från den löpande verksamheten:
Rörelseresultat -63  -57
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 36 118  129
Erhållen ränta 25  32
Erhållna utdelningar 159  127
Erlagd ränta -7  -25
Betald inkomstskatt 0  0
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 232  206
Förändring av rörelsekapital:
Ökning(-)/minskning(+) av varulager -10  10
Ökning(-)/minskning(+) av kundfordringar -14  -12
Ökning(-)/minskning(+) av fordringar -7  -11
Ökning(+)/minskning(-) av leverantörsskulder 16  1
Ökning(+)/minskning(-) av kortfristiga skulder -1  0
Kassaflöde från den löpande verksamheten -16  -12
Kassaflöde använt i investeringsverksamheten:
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar 21 -11  -15
Förvärv av materiella anläggningstillgångar 22232425 -5  -11
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0  0
Förändring i nettoutlåning till koncernbolag 15  301
Förändring av icke räntebärande fordringar 0  0
Förvärv av dotterbolag -117  –
Förändring av räntebärande fordringar 1 0
Kassaflöde använt i investeringsverksamheten -116  275
Kassaflöde använt i finansieringsverksamheten:
Utdelning till aktieägare -235  -211
Nettoförändring checkräkningskredit och övriga finansiella skulder 24  -2
Amortering av skuld -191  -382
Upptagna lån 277  130
Kassaflöde använt i finansieringsverksamheten -125  -465
Årets kassaflöde   -25  4
Likvida medel vid årets ingång 144  140
Likvida medel vid årets utgång 119  144